Services Seirbhís


index
intro
receptn roads streets rr boards
business services hospital commcare finance govdept refer

General Ginearálta
Burial Grounds Ionad Adhlactha
Community Group Grúpa Pobail
EU Directive Treoir AE
Residents Association Cumann Cónaitheoirí
Sustainable Development Forbairt Inbhuanaithe
Voluntary Organisation Eagraíocht Dheonach

Water, Sewerage Uisce, Séarachas
Abatement Notices Fógraí Lacáiste
Borehole Sources Foinsí poill tóraíochta
Capital Programme Clár Caipitiúil
Caravan Park Licences Ceadúnais Pháirceanna Carbhán
Drain Draein
Drilling Druileáil
Fluoridation of Water Fluairídiú Uisce
Groundwater sources Foinsí screamhuisce
Group Water Schemes Grúpscéimeanna Uisce
Maintenance Cothabháil
Operation Oibriúchán
Programme of Works Clár Oibreacha
Public Health Sláinte Phoiblí
Public Health Nuisances Núiseanna Sláinte Poiblí
Public Toilets Leithris Phoiblí
Reservoir Taiscumar
Sewage Camras
Sewer Séarach
Sewerage Systems Córais Séarachais
Sewerage Works Oibreacha Séarachais
Temporary Dwellings Teaghaisí Sealadacha
Testing Tástáil
Water Connections Ceangail Uisce
Water Supply Soláthar Uisce
Water Supply Systems Córais Soláthair Uisce

Fire Dóiteán
Breathing Apparatus Gaireas Análaithe
Chimney Fire Dóiteán Simléir
Cutting equipment Trealamh Gearrtha
Emergency Éigeandáil
Emergency Plan Plean Éigeandála
False alarm Bréagrabhadh
Fire Brigade An Bhriogáid Dóiteáin
Fire engine/appliance Inneal/fearas dóiteáin
Firefighter Comhraiceoir Dóiteáin
Fire prevention Coisctheacht Dóiteán
Fire Safety Sábháilteacht ó Dhóiteán
Firestation Stáisiún Dóiteáin
Station Officer Oifigeach Stáisiúin

Environmental Protection Cosaint an Chomhshaoil
Agricultural Pollution Truailliú Talmhaíochta
Air Pollution Truailliú Aeir
Blue Flag Beach Trá Bhrataigh Ghoirm
Coastal Erosion Creimeadh Cósta
Coastal Protection Cosaint an Chósta
Contamination of Water Supply Éilliú an tSoláthair Uisce
Dog Licences Ceadúnais Mhadraí
Dog Pound Póna Madraí
Dog Warden Maor Madraí
Dune Restoration Athchóiriú Dumhcha
Environment Comhshaol
Environmental Education Oideachas Comhshaoil
Environmental Group Grúpa Comhshaoil
Environmental Impact Statement Ráiteas Tionchair Chomhshaoil
Environment Campaign Feachtas Comhshaoil
Freedom of Access to Information Saoirse Rochtana ar Fhaisnéis
on the Environment faoin gComhshaol
Green Agency Gníomhaireacht Ghlas
Industrial Pollution Truailliú Tionsclaíoch
Monitoring of Pollution Monatóireacht ar Thruailliú
Nature Trail Slí Fiadhúlra
National Tree Week Seachtain Náisiúnta na gCrann
Noise Pollution Truailliú Torainn
"Polluter Pays" Principle Prionsabal 'íoc mar a
thruaillítear'
Pollution Truailliú
Removal of Sand Prohibited Cosc ar Ghaineamh a Thógáil
Tree Grant Deontas Crainn
Tree-planting Cur Crann
Water Quality Caighdeán an Uisce
Water Quality Management Plan Plean Bainistíochta
Chaighdeán an Uisce
Water Pollution Truailliú Uisce

Litter and Waste Bruscar agus Dramhaíl
Abandoned Vehicle Feithicil Thréigthe
Clean-up Week Seachtain Ghlantacháin
Dump Dumpa
Eyesore Gráin súl
Landfill Site Láithreán Líonta Talún
Litter Control Rialú Bruscair
Litter Warden Maor Bruscair
On-the-spot Fines Fíneálacha ar an láthair
Recycling Athchúrsáil
Refuse Crew Foireann Bruscair
Refuse Collection Route Slí Bailiúcháin Bhruscair
Refuse Collection Service Seirbhís Bailiúcháin Bhruscair
Refuse Freighter Lastóir Bruscair
Refuse Skip Scipe Bruscair
Toxic Waste Dramhaíl thocsaineach
Unauthorised Dumping Dumpáil Neamhúdaraithe
Waste Management Plan Plean Bainistíochta Dramhaíola
Wheelie Bin Roth-Araid

Planning Pleanáil
Advertisement in Newspaper Fógra ar Nuachtán
Applicant Iarratasóir
Applicants interest in the site Leas an iarratasóra
sa láithreán
Application Iarratas
Approval Ceadú
Areas of High Scenic Amenity Limistéir Ardscéimhe
Areas of Outstanding
Scenic Amenity Limistéir Sárscéimhe
Building Foirgneamh
Bungalow Bungaló
Contravention of Planning Sárú Coinníollacha
Conditions Pleanála
Copies of Public Notices Cóipeanna d'fhógraí poiblí
Corridor Dorchla
Dangerous Building Foirgneamh Contúirteach
Dangerous Places Áiteanna Contúirteacha
Decision to refuse Cinneadh Cead Pleanála
Planning Permission a dhiúltú
Derelict Site Láithreán Tréigthe
Derelict Sites Register Clár na Láithreán Tréigthe
Description of the Tuairisc ar an bhforbairt
proposed development atá beartaithe
Electric installation Fearas Leictreach
Enforcement Notices Fógraí Feidhmiúcháin
Environmental Impact Statement Ráiteas Tionchair Chomhshaoil
Flammable So-lasta
Gas Cylinder Sorcóir Gáis
Grant of Planning Permission Deonú Cead Pleanála
Guideline Treoirlíne
House/Building Plans Pleananna an Tí/an Fhoirgnimh
Lining Líneáil
Living Areas Seomraí Comhluadair
Material Contravention Sárú Ábhartha
Meet with (comply, fulfill) Comhlíonann/Cloíonn le
Outline Permission Cead Imlíne
Planning Department An Roinn Pleanála
Planning Appeals Board An Bord Pleanála
Planning Application Fees Táillí Iarratais Phleanála
Planning Conditions Coinníollacha Pleanála
Planning Control Rialú Pleanála
Planning Permission Cead Pleanála
Previous Permission Numbers Uimhreacha Ceadaithe Roimhe Seo
Refusal of Planning Permission Diúltú Cead Pleanála
Repairs Deisiúcháin
Retention Coinneáil
Review of the Athbhreithniú ar an
Development Plan bPlean Forbartha
Septic tank in accordance with Dabhach mhúnlaigh de réir
Eolas Publications SR6 1991 Fhoilseacháin Eolas SR6 1991
Site Layout Leagan amach an Láithreáin
Site Notice Fógra Láithreáin
Site Location Map Léarscáil de Shuíomh an Láithreáin
Smoke Alarm Aláram Deataigh
Source of Water Supply Foinse an tSoláthair Uisce
Standard Caighdeán
State the area of the site Luaigh achar an láithreáin
The Local Government Acts Na hAchtanna Rialtais Aitiúil
(Planning and Development) (Pleanáil agus Forbairt)
The Development Plan An Plean Forbartha
To be checked Le seiceáil
To lodge an appeal with ......... Achomharc a thaisceadh le .........
Trial hole and percolation Torthaí an phoill tástála agus
test results na dtrialacha síothlaithe
Warning Notices Fógraí Rabhaidh

Housing Tithíocht
Annuity Loan Iasacht Bhlianachta
Arrears Riaráistí
Civil Defence Cosaint Shibhialta
Cumulative Rental Report Tuarascáil Chíosa Charnaigh
Differential Rent Scheme An Scéim Cíosanna Difreálacha
Disabled Persons Grants Deontais Daoine Míchumasacha
Drawing Office Oifig Líníochta
Emergency Services Seirbhísí Éigeandála
Essential Repair Grants Deontais Deisiúchán Riachtanach
Eviction Díshealbhú
Fire Services Seirbhísí Dóiteáin
Halting Site Láithreán Stad
House Improvement Loan Iasacht Feabhsúcháin Tí
Housing Act Acht Tithíochta
Housing Rents System Córas Cíosanna Tithíochta
Loan Redemption Fuascailt Iasachta
Loan Repayments Aisíocaíochtaí Iasachta
Mortgage Allowance Liúntas Morgáiste
Notice-to-Quit Fógra Imeachta
Payment Voucher Dearbhán Íocaíochta
Rate of Interest Ráta Úis
Rent Receipt Admháil Cíosa
Rent Review Athbhreithniú Cíosa
Rent Subsidy Scheme An Scéim Fóirdheontas Cíosa
Representations Aighneachtaí
Revenue Collector Bailitheoir Ioncaim
Shared Ownership Úinéireacht Roinnte
Statutory Notice Fógra Reachtúil
Subsidy Fóirdheontas
Target Rent Sprioc-chíos
Tax Relief Faoiseamh Cánach
Tenancy Agreement Comhaontú Tionóntachta

Rates, Charges and Fees Rátaí, Muirir agus Táillí
Acreage Acraíocht
Advice Comhairle
Account Cuntas
Advertisement Fógra
Agent Gníomhaire
Amenity Taitneamhacht
Amendment Leasú
Appeal Achomharc
Arrears Riaráistí
Barrister Abhcóide
Bill Bille
Budget Buiséad
Capital Caipiteal
Capital (adj) Caipitiúil
Certificate (Valuation/Insurance) Deimhniú (Luachála/Árachais)
Cheque Seic
Collector Bailitheoir
Commissioner Coimisinéir
Court (District/Circuit) An Chúirt (Dúiche/Chuarda)
Court House Teach na Cúirte
Decision Cinneadh
Demand Notice Nóta Éilimh
Domestic Teaghlaigh
Education Oideachas
Electoral Area Toghcheantar
Endorsement Formhuiniú
Engineering Innealtóireacht
Enquiries Fiosrúcháin
Environmental Department Roinn an Chomhshaoil
Estimates Meastacháin
Evidence Fianaise
Expenditure Caiteachas
Fee Táille
Finance Section An Rannóg Airgeadais
Financial Year Bliain Airgeadais
Form Foirm
Franchise Office An Oifig Toghchórais
Fund Ciste
Grants Deontais
Housing Tithíocht
Housing Department Roinn na dTithe
Health Sláinte
Hereditament Oidhreachtán
Heritage Oidhreacht
Higher Education Grants Deontais Ardoideachais
Industrial Tionsclaíoch
Inspection Iniúchadh
Instalment, instalments Tráthchuid, tráthchodanna
Institute legal proceedings Tionscnaíonn imeachtaí dlí
Judge Breitheamh
Land Talamh
Lawyer Dlíodóir
Loan Iasacht
Lodge Taisceann
Licence Ceadúnas
Making of Rate Ráta a Ghearradh
Manager's Order Ordú Bainisteora
Moiety Páirt
Motor Tax Mótarcháin
Occupier Áititheoir
Owner Úinéir
Payable Iníoctha
Payment Íocaíocht
Payments to County Council Íocaíochtaí leis an gComhairle Contae
Personnel Pearsanra
Planning Office An Oifig Pleanála
Providing Soláthar
Provisional Sealadach
Property Maoin
Rates Rátaí
Receipt Admháil
Reference No. Uimhir Thagartha
Refund Aisíoc
Register of Elector Clár na dToghthóirí
Relief Faoiseamh
Remission Laghdú
Resolution (Council) Rún (de chuid na Comhairle)
Safety Sábháilteacht
Service Charge Muirear Seirbhíse
Six Day Demand Nóta Éilimh Sé Lá
Solicitor Aturnae
Staff Foireann
Statutory Reachtúil
System Córas
Tax Cáin
Town Charges Muirir Bhaile
Townland Baile Fearainn
Valid Bailí
Valuation Luacháil
Valuation Map Léarscáil Luachála
Valuation Tribunal Binse Luachála
Water Uisce
Water Charges (Enquiries) Muirir Uisce (Fiosrúcháin)
Waiver Tarscaoileadh
Warrant Barántas
Welfare Leas Sóisialach


 • Clar -=(Contents)=-
 • Clar Cinn Sean Mac Suibhne -=( My Home Page )=-
 • Clar Cinn Ionad Buail Isteach -=( Home Page Of the Irish Language Drop In Center in Dublin )=-
  index
  intro
  receptn roads streets rr boards
  business services hospital commcare finance govdept refer