The Receptionist / The Telephonist


index
intro
receptn roads streets rr boards
business services hospital commcare finance govdept refer

An Fáilteoir / An Guthánaí


Greeting Beannú
Hello Dia dhuit/dhaoibh
Don't mention it! Ná habair é!
Welcome Tá fáilte romhat

Help! Ag Cabhrú
May I help you? An féidir liom cabhrú leat?
Could I help you? An bhféadfainn cabhrú leat?
What do you want, please? Cad atá uait, le do thoil?
Who's speaking please? Cé atá ag caint, le do thoil?
Who do you want, please? Cé atá á lorg agat, le do thoil?
Are you looking for someone? An bhfuil tú ag lorg duine éigin?
Do you want to speak An dteastaíonn uait labhairt le
to someone? duine éigin?
Is it personal or official? An gnó pearsanta nó oifigiúil é?
Please hold Fan nóiméad, le do thoil

Who's Calling? Cé atá agam?
What is your name, please? Cad is ainm duit, le do thoil?
What company are you from? Cén comhlacht lena mbaineann tú?
What organisation are you from? Cén eagraíocht lena mbaineann tú?
What is your address, please? Cén seoladh atá agat, le do thoil ?
Who were you looking for? Cén duine a bhí uait?

Signing the Book Ag Síniú an Leabhair
Would you mind signing Ar mhiste leat an leabhar a shíniú,
the book, please? le do thoil?
Please sign here Sínigh ansin, le do thoil
Write your name and surname Scríobh d'ainm agus do shloinne
Your address and the date Do sheoladh agus an dáta

What is it? Cad é?
What is it in connection with? Cad leis a mbaineann sé?
What do you want to talk to Cad faoi a dteastaíonn uait labhairt
him/her about? leis/léi?
Do you know what section An bhfuil a fhios agat cén rannóg ina
he/she is in? bhfuil sé/sí ag obair ?
Have you got a reference number? An bhfuil uimhir thagartha agat?

An Appointment Coinne
Have you an appointment? An bhfuil coinne agat?
Did you make an appointment An ndearna tú coinne
with him/her? leis/léi?
Is he/she expecting you? An bhfuil sé/sí ag súil leat?
What time is he/she Cén t-am a bhfuil sé/sí
expecting you? ag súil leat?
Does he/she know An bhfuil a fhios aige/aici
you are coming? go bhfuil tú ag teacht?
What time have you the Cén t-am a bhfuil an
appointment for? coinne agat dó?
With whom have you Cé leis/léi a bhfuil
an appointment? coinne agat?

Making Contact Teagmháil
I will see if he/she is in Feicfidh mé an bhfuil sé/sí istigh
I will call him/her Glaofaidh mé air/uirthi
I will find out if he/she is in Gheobhaidh mé amach an bhfuil
sé/sí istigh
Wait till I see if he/she is in Fan go bhfeicfidh mé an bhfuil
sé/sí istigh
I'll try the other line Bainfidh mé triail as an líne eile
I'll tell him/her you are here Déarfaidh mé leis/léi go bhfuil
tú anseo
He/she is expecting you Tá sé/sí ag súil leat
He/she is in his/her office Tá sé/sí ina oifig/hoifig
He/she is free now Tá sé/sí saor anois
Somebody will come down and Tiocfaidh duine éigin anuas agus
bring you to the office tabharfaidh sé/sí go dtí an oifig tú.
He/she will be with you Beidh sé/sí leat i gceann nóiméid
in a minute
He/she's on the way Tá sé/sí ar an mbealach
I'll speak to him/her about it Labhróidh mé leis/léi faoi
I have already told him/her Dúirt mé leis/léi cheana é

No appointment Gan Choinne
You don't have an Níl coinne agat,
appointment do you? an bhfuil?
Call again in a few days Glaoigh ar ais i gceann cúpla lá
What information are Cén t-eolas atá á lorg agat?
you looking for?
Will you write in to us? An scríobhfaidh tú isteach chugainn?
I'll find out what section Gheobhaidh mé amach cén
is dealing with it rannóg atá ag plé leis
I'll call the section Glaofaidh mé ar an rannóg
I'll tell him/her you called Inseoidh mé dó/di gur ghlaoigh tú
I'll ask someone to come down Iarrfaidh mé ar dhuine éigin teacht
to you anuas chugat
Somebody from that section is Tá dúine ón rannóg sin ar an
on the way down to you mbealach anuas chugat
He/she will be with you shortly Beidh sé/sí leat i gceann tamaillín

Who is dealing with it? Cé atá ag plé leis?
Who is dealing with it? Cé atá ag plé leis?
What section deals with it? Cén rannóg a bhíonn ag plé leis?
I'll find out who is Gheobhaidh mé amach cé atá
dealing with it ag plé leis
I'm not sure which section Nílim cinnte cén rannóg a bhíonn
deals with it ag plé leis
The Personnel Section An Rannóg Pearsanra a
deals with it phléann leis
The Accounts Branch deals with it Brainse na gCuntas a phléann leis
The General Section deals with it An Rannóg Ghinearálta
a phléann leis
You'll get all the information in Gheobhaidh tú gach eolas san
the Information Office Oifig Eolais
I'll ask somebody in the Cuirfidh mé ceist ar dhuine éigin
Registry sa Chlárlann

A Small Delay Moill Bheag
He/she cannot see you just now Ní féidir leis/léi tú a fheiceáil
díreach anois
He/she could be back any minute D'fhéadfadh sé/sí a bheith ar ais
nóiméad ar bith
I'm sorry for the delay Tá brón orm faoin moill
He/she will be free Beidh sé/sí saor
in a little while i gceann tamaillín
Can you wait? An féidir leat fanacht?
Would you like to sit down? Ar mhaith leat suí síos?
You can read the paper while Is féidir leat an nuachtán
you are waiting a léamh fad a bheidh tú
ag feitheamh

Difficulty in Making Contact Fadhbanna Teagmhála
I'm sorry, but.... Tá brón orm, ach.....
The line is engaged Tá an líne gafa
There is no answer Níl aon fhreagra
I'll try the other line Bainfidh mé triail as an líne eile
It seems he/she is out Is cosúil go bhfuil sé/sí as láthair
He/she hasn't been in, Ní raibh sé/sí istigh
in the last few days le cúpla lá anuas
He/she is not in today Níl sé/sí istigh inniu
He/she is not free at present Níl sé/sí saor faoi láthair
He/she is not available at present Níl sé/sí ar fáil faoi láthair
He/she is very busy Tá sé/sí an-ghnóthach
He/she is at a meeting Tá sé/sí ag cruinniú
He/she is on holidays Tá sé/sí ar saoire
He/she has been sick Tá sé/sí tinn
these last few days le cúpla lá anuas

Arranging an Appointment Ag Eagrú Coinne
Would you like to Ar mhaith leat
come back again? teacht ar ais arís?
It would be better to make B'fhearr coinne
an appointment a dhéanamh
Would you like to make Ar mhaith leat coinne
an appointment? a dhéanamh?
What day would suit you? Cén lá a d'oirfeadh duit?
What time would suit you? Cén t-am a d'oirfeadh duit?
I'll find out when Gheobhaidh mé amach cathain
he/she is free a bheidh sé/sí saor
Will you call back? An nglaofaidh tú ar ais?
I'll let you know Cuirfidh mé scéala chugat
What is your telephone number ? Cén uimhir ghutháin atá agat?
Could you call back at An bhféadfá glaoch ar ais ar
three o'clock? a trí a chlog?
He/she will be back Beidh sé/sí ar ais ar ball
in a little while

Somebody Else? Duine Eile?
Would someone else do? An ndéanfadh duine eile an gnó?
An ndéanfadh duine eile cúis ?
Can anyone else help you? An féidir le haon duine eile
cabhrú leat?
Could anyone else help you? An bhféadfadh aon duine eile
cabhrú leat?
Would you like to speak Ar mhaith leat labhairt
with someone else? le duine eile?
I'll call somebody else Glaofaidh mé ar dhuine eile
in the section sa rannóg
I'll find out who else is Gheobhaidh mé amach cé eile
dealing with it atá ag plé leis
Could you give me a An bhféadfá uimhir thagartha
reference number? a thabhairt dom?

Leave a Message Fág Scéal/Teachtaireacht
If you like...... Más mian leat.....
I'll give him/her a message Tabharfaidh mé teachtaireacht dó/di
May I send him/her a message? An féidir liom teachtaireacht
a chur chuige?
Would you like to leave Ar mhaith leat teachtaireacht
a message? a fhágáil?
I'll tell him/her you were Déarfaidh mé leis/léi go raibh
looking for him/her tú á lorg
I'll tell him/her you called Déarfaidh mé leis/léi gur ghlaoigh tú
Could I tell him/her An bhféadfainn a rá leis/léi
who called? cé a bhí á lorg?
I'll have him/her call you Iarrfaidh mé air/uirthi glaoch ort
Shall I give them a message? An dtabharfaidh mé
teachtaireacht dóibh?
He/she will get the message Gheobhaidh sé/sí an teachtaireacht
I will not forget Ní dhéanfaidh mé dearmad air
Rest assured Bí cinnte de
I'll make a note of it Déanfaidh mé nóta de
Goodbye for the present Slán go fóill

At the Meeting Ag an gCruinniú
He/she cannot meet you Ní féidir leis/léi bualadh leat
because ... mar ...
He/she is going to a meeting Tá sé/sí ag dul chuig cruinniú
The meeting will be over soon Beidh an cruinniú thart go luath
Are you going to the meeting? An bhfuil tú ag dul go dtí
an cruinniú?
It will take place in the Beidh sé ar siúl sa
conference room seomra comhdhála
It starts in five minutes Beidh sé ag tosú i gceann
cúig nóiméad
It is in room 208 Tá sé i seomra 208
You can go up now Is féidir leat dul suas anois
You can go up in the lift Is féidir leat dul suas san ardaitheoir

Seeking/Supplying Information Ag Lorg/ag Soláthar Eolais
What information do you want? Cén t-eolas atá uait?
Do you see this booklet? An bhfeiceann tú an leabhrán seo?
It will give you Gheobhaidh tú
all the information gach eolas ann
You will get additional Gheobhaidh tú eolas breise
information from the leaflet sa bhileog
There is a booklet dealing Tá leabhrán ar fáil
with the matter faoin ábhar sin
If you leave your name and Má fhágann tú d'ainm agus do
address, the information will sheoladh, cuirfear an t-eolas
be sent to you chugat
If you want more information... Má tá tuilleadh eolais uait...
I'll call the section Glaofaidh mé ar an rannóg
I'll find that out for you Gheobhaidh mé é sin amach duit
You will have to go to the Beidh ort dul go dtí an oifig eile
other office

Forms Foirmeacha
This is the form you want Seo í an fhoirm atá uait
If you wait a minute, I'll ask Má fhanann tú nóiméad,
somebody to bring iarrfaidh mé ar dhuine éigin
down a form foirm a thabhairt anuas chugat
Here is the form, Seo í an fhoirm,
and the directions agus na treoracha
Complete the form please Comhlánaigh an fhoirm, le do thoil,
and sign it agus sínigh í

Office closed Oifig Dúnta
The office is closed Bíonn an oifig dúnta i rith
during lunch hour am lóin
Could you come back An bhféadfá teacht ar ais
after 2? tar éis 2?
It would be better to make B'fhearr coinne a dhéanamh
an appointment

Telephone Call Glaoch Gutháin
Who is calling please? Cé atá ag glaoch, le do thoil?
Hold the line, please Fan ar an líne, le do thoil
I'll transfer the call Aistreoidh mé an glaoch
to the section go dtí an rannóg
The extension is engaged Tá an fholíne gafa
Can I give him/her An féidir liom teachtaireacht
a message? a thabhairt dó/di?
Personal call Glaoch Pearsanta
Urgent Call Glaoch Práinneach
Could you wait a minute? An bhféadfá fanacht nóiméad?

I haven't much Irish, but.... Níl mórán Gaeilge agam, ach ...
Excuse me Gabh mo leithscéal
I'm sorry Tá brón orm
I have very little Irish, but.... Níl mórán Gaeilge agam, ach...
I'll get somebody for you Gheobhaidh mé duine éigin duit
Take a seat, please Suigh síos, le do thoil
Somebody will be with you Beidh duine éigin leat i gceann
shortly tamaillín
All the best! Go n-éirí leat!


 • Clar -=(Contents)=-
 • Clar Cinn Sean Mac Suibhne -=( My Home Page )=-
 • Clar Cinn Ionad Buail Isteach -=( Home Page Of the Irish Language Drop In Center in Dublin )=-
  index
  intro
  receptn roads streets rr boards
  business services hospital commcare finance govdept refer