Boards and Councils Boird agus Comhairlí


index
intro
receptn roads streets rr boards
business services hospital commcare finance govdept refer

The Board An Bord
Alderman Seanóir
Board Chairman Cathaoirleach an Bhoird
Board Head Office Príomh-Oifig an Bhoird
Board Meeting Cruinniú Boird
Board Vice-Chairman Leaschathaoirleach an Bhoird
Councillor Comhairleoir
Dental Representative Ionadaí Déidliachta
General Nursing Representative Ionadaí Altranais Ghinearálta
Hospitals Committee Coiste na nOspidéal
Local Authority Member Comhalta Údaráis Áitiúil
Medical Representative Ionadaí Liachta
Ministerial Nominee Aimní de chuid an Aire
Pharmacists Representative Ionadaí Poitigéireachta
Psychiatric Nursing Representative Ionadaí Altranais Shíciatraigh

Management and Officers An Bhainistíocht agus
na hOifigigh
Administrative Officer Oifigeach Riaracháin
Assistant County Librarian Leabharlannaí Cúnta Contae
Assistant County Manager Bainisteoir Cúnta Contae
Assistant Staff Officer Oifigeach Cúnta Foirne
Assistant Engineer Innealtóir Cúnta
Chief Executive Officer An Príomhfheidhmeannach
Chief Fire Officer Príomh-Oifigeach Dóiteáin
Civil Defence Officer Oifigeach Cosanta Sibhialta
Clerical Officer Oifigeach Cléireachais
Clerical Typist Clóscríobhaí Cléireachais
Clerk of Works Cléireach Oibreacha
Community Care Administrator Riarthóir Cúraim Phobail
County Architect An tAiltire Contae
County Development Officer An tOifigeach Forbartha Contae
County Engineer An tInnealtóir Contae
County Librarian An Leabharlannaí Contae
County Manager An Bainisteoir Contae
County Planning Officer An tOifigeach Pleanála Contae
County Secretary An Rúnaí Contae
Deputy Chief Executive Officer An Leas-Phríomh-
fheidhmeannach
Deputy County Manager An Leas-Bhainisteoir Contae
Director of Public Health Stiúrthóir na Sláinte Poiblí
Executive Draughtsman/Technician Línitheoir/Teicneoir
Feidhmiúcháin
Executive Engineer Innealtóir Feidhmiúcháin
Finance Officer Oifigeach Airgeadais
Head of Service Ceannasaí Seirbhíse
Health Promotion Officer Oifigeach Cothaithe Sláinte
Hospital Administrator Riarthóir Ospidéil
Hospital Manager Bainisteoir Ospidéil
Law Agent Gníomhaire Dlí
Library Assistant Cúntóir Leabharlainne
Management Services Officer Oifigeach Seirbhísí Bainistíochta
Personnel Officer Oifigeach Pearsanra
Planning and Evaluation Officer Oifigeach Pleanála agus
Luachála
Programme Manager - Clárbhainisteoir -
Community Care Cúram Pobail
Receptionist Fáilteoir
Revenue Collector Bailitheoir Ioncaim
Safety Advisor Comhairleoir Sábháilteachta
Section Officer Oifigeach Rannóige
Senior Executive Architect Ailtire Sinsearach Feidhmiúcháin
Senior Executive Engineer Innealtóir Sinsearach
Feidhmiúcháin
Senior Executive Officer Feidhmeannach Sinsearach
Senior Staff Officer Oifigeach Sinsearach Foirne
Social Worker Oibrí Sóisialta
Staff Officer Oifigeach Foirne
Technical Services Officer Oifigeach Seirbhísí Teicniúla
Telephonist Guthánaí/Teileafónaí
Veterinary Inspector Scrúdaitheoir Tréadliachta

Committees of the Council Coistí de chuid na Comhairle
District Committee Coiste Dúiche
Estimates Committee Coiste Meastachán
Fire Services Committee An Coiste Seirbhísí Dóiteáin
General Purposes Committee An Coiste Ilchuspóra
Library Committee An Coiste Leabharlainne
Protocol Committee An Coiste Prótacail
Sheep Dipping Committee An Coiste Tumtha Caorach

General Terms Téarmaí Ginearálta
Assistant Secretary, Rúnaí Cúnta,
Dept. of the Environment An Roinn Comhshaoil
Assistant Secretary, Rúnaí Cúnta,
Department of Health An Roinn Sláinte
Financial Allocation Leithroinnt Airgeadais
National Health Strategy An Straitéis Náisiúnta Sláinte
Review Group Grúpa Athbhreithnithe
Secretary, Department of Health An Rúnaí, An Roinn Sláinte
Secretary, An Rúnaí,
Dept. of the Environment An Roinn Comhshaoil
The Department of the Environment An Roinn Comhshaoil
The Department of Health An Roinn Sláinte
The Minister for Health An tAire Sláinte
The Minister for the Environment An tAire Comhshaoil
Working Party Meitheal Oibre

Committees to which Coistí dá n-ainmnítear
Members are nominated Comhaltaí
General Council of Ard-Chomhairle na gComhairlí
County Councils Contae
Harbour Commissioners Coimisinéirí Cuain
Health Board Bord Sláinte
Irish Public Bodies Comhar-Árachais Comhairlí
Mutual Insurances Ltd. Éireann Teo.
Library Association Cumann Leabharlann
of Ireland na hÉireann
Local Authority Cumann Chomhaltaí na
Members Association gComhairlí Contae
Regional Authority Údarás Réigiúnach
Regional Advisory Comhairle Réigiúnach
Council to Teagasc Chomhairleach do Theagasc
Vocational Education Committee Coiste Gairmoideachais


 • Clar -=(Contents)=-
 • Clar Cinn Sean Mac Suibhne -=( My Home Page )=-
 • Clar Cinn Ionad Buail Isteach -=( Home Page Of the Irish Language Drop In Center in Dublin )=-
  index
  intro
  receptn roads streets rr boards
  business services hospital commcare finance govdept refer