Procedural Matters Nós Imeachta


index
intro
receptn roads streets rr boards
business services hospital commcare finance govdept refer

5 Minutes, 3 Minutes Cúig Nóiméad, Trí Nóiméad

Action Plan Plean Gníomhaíochta
Address (of Welcome) Aitheasc (Fáiltithe)
Adjourned Meeting Cruinniú ar Athló
Alderman Seanóir
All those in favour/ Iadsan go léir atá i bhfabhar/
against in aghaidh
Annual Meeting Cruinniú Bliantúil
Annual Report An Tuarascáil Bhliantúil
Ask the Manager to respond Iarr ar an mBainisteoir
freagra a thabhairt
Assembly Tionól

Business of the Meeting Gnó an Chruinnithe

Calendar of Meetings Féilire na gCruinnithe
Central Government Rialas Láir
Chain of office Slabhra oifige
Chairman/Chairwoman Cathaoirleach
Chairman's Allowance Liúntas an Chathaoirligh
Chairman's Business Gnó an Chathaoirligh
Civic Award Dámhachtain Cathrach
Civic Honour Gradam Cathrach
Civic Reception Fáiltiú Cathrach
Coat of Arms Armas
Community Services Committee Coiste na Seirbhísí Pobail
Conference Comhdháil
Council Chamber Seomra na Comhairle
County Council Comhairle Contae
County Enterprise Board Bord Fiontar Contae
Crest Meirge
Deputation Toscaireacht
Draw lots Cuireann ar crannchur

Elect X X a thoghadh
Emblem Suaitheantas
Environmental Protection An Ghníomhaireacht
Agency um Chaomhnú Comhshaoil
Executive function Gnó feidhmiúcháin

First Monday etc. of every month An chéad Luan srl de gach mí

Gift Bronntanas

Headed Item Mír Cheannteidil

In accordance with De réir
Invitation Cuireadh
Item ______ on Agenda Mír ______ ar an gClár Gnó

Local Democracy An Daonlathas Áitiúil
Local Government Rialtas Áitiúil
Local Government Act An tAcht Rialtais Áitiúil

Management Team An Fhoireann Bainistíochta
Manager's Business Gnó an Bhainisteora
Mayor Méara
Members Comhaltaí
Members' Expenses Costais Chomhaltaí
Members' Business Gnó na gComhaltaí
Monthly Report Tuarascáil Mhíosúil
Motto Mana
Move to next business Bogann ar aghaidh chuig an
gcéad ghnó eile
Original Motion An Bunrún

Politics Polaitíocht
Press (media) An Preas (na meáin chumarsáide)
Press Release Nuacht-eisiúint
Press Statement Preasráiteas
Propose a motion Molann rún
Protocol Prótacal
Public Gallery An tÁiléar Poiblí
Put in motion Cuireann x sa siúl

Question Ceist

Regional Authority Údarás Réigiúnach
Report NOTED Tuarascáil NÓTÁILTE
Roll Call Rolla a Ghlaoch
Roll Call Vote Vóta ar Ghlaoch Rolla

Section a motion Cuidíonn le rún
Second Monday etc. of An dara Luan srl de
every month gach mí
Standing Order No. ....... Buanordú uimh. .......
Strategic Plan Plean Straitéiseach

That the Council Seal Go ngreamófar Séala an
be affixed to ....... Chontae de .......
The Council An Chomhairle
The meeting is adjourned until ... Tá an cruinniú ar athló go dtí .......
The meeting will resume at ....... Leanfar den chruinniú ar .......
Town/County Twinning Nascadh Bailte/Contaetha
Town Council Comhairle Baile
Urban District Council Comhairle Ceantaiar Uirbigh

Vice-Chairman/woman Leaschathaoirleach
Visitor Cuairteoir

Phrases for formal occasions Nathanna cainte d'ócáidí foirmiúla
I welcome (the opportunity) .... Fáiltím roimh (an deis) .........
It is a great honour to serve Is mór an onóir é feidhmiú
as Chairman/woman. mar Chathaoirleach.
I am impressed by ..................... Tá ..........tar éis dul i bhfeidhm orm/
Táim tógtha le .......
I call on (the Minister) ............. Iarraim ar (an Aire) ..............
I am delighted, glad .................. Tá áthas orm ........................
It is my hope that ...................... Tá súil agam go ....................
I would like to commend the Ba mhaiath liom obair X
work of X. a mholadh.
I wish this group continued Guím gach rath ar
success in the future. an ngrúpa seo sa todhchaí.
I would like to welcome ........... Ba mhaith liom fáilte a chur
roimh ................................
I wish to lend my support Is mian liom mo thacaíocht a
to this initiative. thabhairt don tionscnamh seo.
I would like to be associated Is mian liom aontú lena bhfuil
with the remarks of the ráite ag an
previous speaker. gcainteoir deiridh.
I would like to thank you for Ba mhaith liom mo bhuíochas a
this opportunity ghabháil libh as an deis
to address you. a thabhairt dom labhairt libh.
Formal address Aitheasc foirmiúil
Ambassador A Ambasadóir
Bishop A Easpaig
Chairman/Chairwoman A Chathaoirligh
Distinguished guests A Aíonna Oirirce
Friends A Chairde
Ladies & Gentlemen A Chairde Uaisle
Mayor A Mhéara
Members of the A Chomhaltaí den
Borough Council Chomhairle buirge
Members of the Corporation A Chomhaltaí den Bhardas
Members of the County Council A Chomhaltaí den
Chomhairle Contae
Members of the A Chomhaltaí den
Urgan Council Chomhairle Uirbeach
Minister A Aire
President A Uachtaráin
Rector A Reachtaire
Reverend Fathers A Aithreacha Oirmhinneacha
Taoiseach A Thaoisigh


 • Clar -=(Contents)=-
 • Clar Cinn Sean Mac Suibhne -=( My Home Page )=-
 • Clar Cinn Ionad Buail Isteach -=( Home Page Of the Irish Language Drop In Center in Dublin )=-
  index
  intro
  receptn roads streets rr boards
  business services hospital commcare finance govdept refer