Recreation, Amenity Caitheamh Aimsire, Taitneamhacht


index
intro
receptn roads streets rr boards
business services hospital commcare finance govdept refer

Amusement Park Páirc Siamsaíochta
Artistic gymnastics Gleacaíocht ealaíonta
Assembly place Ionad tionóil

Ball Liathróid/Peil
Boat trailer Leantóir bád
Boat stand Seastán bád
Boat house Teach bád
Booking Áirithiú

Cinder track Raon cnámhóg
Circle for hammer throwing Ciorcal na gcaiteoirí oird
Circle for discus throwing Ciorcal na gcaiteoirí diosca
Circle for shot putting Ciorcal na gcaiteoirí meáchan
Climbing frame Creat dreapadóireachta
Combined competitions Comhchoimhlintí
Compete Téann san iomaíocht
Competition officials Oifigigh na hiomaíochta
Competition Comórtas/Iomaíocht
Competitor Iomaitheoir
Comply Comhlíonann
Concrete track Raon coincréite
Court Cúirt
Cycling track Raon rothaíochta

Decathlon Coimhlint deich mír
Decathlete Lúthchleasaí deich mír
Deteriorate (vb) Meathlaíonn
Discus thrower Caiteoir teisce
Discus throw Caitheamh na teisce
Discus Teasc
Dressing rooms Seomraí gléasta
Drive (vb) Tiomáineann

Equip (vb) Feistíonn
Equipment Trealamh

Fairway Mínleach
Feeding station Stáisiún/ionad bia agus dí
Fees Táillí
Fencing Fálú
Fibre glass pole Cuaille de ghloine
shnáithíneach
Field Faiche
Field events Coimhlintí/imeachtaí faiche
Finishing tape Ribín cinn scríbe
Fishing Iascaireacht
Floor exercise Cleachtadh urláir
Front runner Reathaí cinn

Game Cluiche
Golf Club Cumann Gailf
Golf Clubs Maidí Gailf
Golfcourse Galfchúrsa
Grass-court Féarchúirt
Green Plásóg/Faiche
Gymnasium Giomnáisiam
Gymnastic mat Mata gleacaíochta

Hammer Ord
Hammer throw Caitheamh an oird
Hammer thrower Caiteoir oird
Hard-court Cúirt chrua
Heat Dreas
High jump An léim ard
High jumper Léimneoir ard
High jump facility Fearas ardléime
Hole Poll
Hurdler Cliathreathaí
Hurdle Cliath
Hurdle race Cliathrás

Inner track An raon istigh

Javelin Ga
Javelin throw Caitheamh an gha
Javelin thrower Caiteoir ga
Judges' stand at the finish Seastán na mbreithiúna ag an
gceann scríbe
Jump Léim
Jumping events Coimhlintí léime

Kayak Cadhc
Kayak canoeist Curachóir cadhc

Landing area Láthair tuirlingte
Lane Lána
Lap Cuaird
Lifebelt Crios tarrthála
Lifeguard Snámhaí tarrthála
Lines Línte
Long jumper Fadléimneoir
Long jump An léim fhada
Long distance race Rás fad-achair
Lorg distance runner Reathaí cianráis
Love Náid

Marathon Cianrás
Marathon runner Reathaí cianráis
Marshal Maoirseoir
Match Cluiche, comórtas
Measuring mark Marc tomhais
Measuring rod Slat tomhais
Mesh (of net) Mogall
Metal cable Cábla miotail
Metre Méadar
Middle distance race Rás meánfhaid
Minimum height Íosairde

National Park Páirc Náisiúnta
Natural obstacle Constaic nádúrtha
Net Líon
Net-ball Liathróid lín
Net cord Corda (an) lín
Net-cord judge Breitheamh líonchorda
Net post Cuaille lín

Official surveyor Suirbhéir oifigiúil
Opponent Céile comhraic
Outer track An raon amuigh

Pace-maker Séadaire
Parallel bars Barraí comhthreomhara
Parent Body Príomheagraíocht
Pentathelete Lúthchleasaí cúig mhír
Pentathlon Coimhlint chúig mhír
Pitch and Put Galf dhá mhaide
Playground Clós Súgartha
Pole-vault Léim chuaille
Pole-vaulter Léimneoir cuaille
Posts Cuaillí
Protective Cosantach
Public Park Páirc Phoiblí
Put Cur
Putt (vb) Déanann Amas

Qualifying competition Comórtas cáiliúcháin

Racket Maide/raicéad
Receiver Glacadóir
Red flag Bratach dhearg
Referee Réiteoir
Referee's platform Ardán an réiteora
Regatta Geallta bád
Relay Rás sealaíochta
Relay baton Baitín sealaíochta
Relay race Rás sealaíochta
Relay runner Reathaí sealaíochta
Result card Cárta na dtorthaí
Road cycle Ródrothar
Road cycling Ródrásaíocht
Road race Ródrás
Round Dreas
Runner Reathaí
Running water Uisce reatha

Safety standards Caighdeáin sábháilteachta
Scoring table Tábla scórála
Screen Scáthán
Screen (vb) Scáthaíonn
Season Ticket Ticéad Séasúir
Service van Carr freastail
Shot Urchar, meáchan (putt)
Shot put Cur meáchan
Shot putter Curthóir meáchain
Shrub Tor
Side-lines Taobhlínte
Singles game Cluiche singil
Singles match Comórtas singil
Slalom Slalóm
Slide Sleamhnán
Somersault Aer-rothlú
Spike Spíce
Sports Complex Lárionad Spóirt
Sportsground Páirc Spóirt
Sports Hall Halla Spóirt
Spring board Lingchlár
Stand Seasamh
Starter Túsaire
Starting blocks Bloic thosaithe
Starting order Ordú tosaithe
Steeplechase Léimrás
Swimming pool Linn snámha
Swing Luascán
Swing (vb) Luascann

Take-off line An phreablíne
Team gate Geata foirne
Team road race Ródrás foirne
Tennis Court Cúirt Leadóige
Throw Caitheamh
Thrower Caiteoir
Throwing Caitheamh
Time keeper Amadóir
Time keeper's stand Seastán na n-amadóirí
Toddler Lapadán
Track Raon
Track and field athlete Lúthchleasaí raoin agus faiche
Track cycle Raonrothar
Track cycling Raonrothaíocht
Track race Raonrás
Trial Triail
Triple jump Na Trí léim
Triple jumper Trí-léimneoir

Upgrade Feabhsaíonn
Upright Ingearach

Vandalism Loitiméireacht
Vaulting pole Cuaille léime
View obstruction Bac radhairc
Volley Eitleog

Walk Siúlóid
Walker Siúlóir
Water line Uiscelíne
Water jump Léim uisce
Weir Cora
Wildfowl Sanctuary Tearmann Éan Fiáin


 • Clar -=(Contents)=-
 • Clar Cinn Sean Mac Suibhne -=( My Home Page )=-
 • Clar Cinn Ionad Buail Isteach -=( Home Page Of the Irish Language Drop In Center in Dublin )=-
  index
  intro
  receptn roads streets rr boards
  business services hospital commcare finance govdept refer