Roads and Traffic Bóithre agus Trácht


index
intro
receptn roads streets rr boards
business services hospital commcare finance govdept refer

Access road Bóthar rochtana
Accommodation road Bóthar áise
All-purpose road Bóthar uilefhóntach
Allocation Leithroinnt/Dáileadh
Amber Ómrach
Approach road Bóthar isteach
Approved road Bóthar ceadaithe
Arterial road Bóthar artaireach
Articulated Altach

Beacon Rabhcán
Black spot Ball báis
Bollard Mullard
Bracket Brac
Bus lane Buslána
Bypass Seachbhóthar

Car park Carrchlós
Caution - Children Crossing Aire - Leanaí ag Trasnú
Circular road Cuarbhóthar
Classification Aicmiú/Rangú
Classified road Bóthar aicmithe
Commercial traffic Trácht tráchtála
Commuter traffic Trácht comaitéireachta
Comprehensive Cuimsitheach
Concealed entrance Oscailt cheilte
Container traffic Trácht coimeádán
Country road Bóthar tuaithe
Criteria Slata tomhais
Cross-town road Bóthar trasbhaile
Cul de sac Cul de sac
Cycleway Rotharbhealach
Cyclical Timthriallach

Damaged Damáistithe
Defer (vb) Cuireann siar
Demand crossing Crosaire éilimh
Detailed Mionsonraithe
Dimensions Toisí
Diverted traffic Trácht ar mhalairt slí
Drainage Draenáil

Eliminate (vb) Díothaíonn
Emergency Éigeandáil/Práinn
Entrance Bealach isteach
Excavation Tochailt
Except buses and taxis Ach amháin busanna agus tacsaithe
Except for access Ach amháin rochtain
Exit Bealach amach
Exit road Bóthar amach

Facility Fóntas
Feeder road Bóthar friothálach
Flashing Gealánach
Freight traffic Trácht lastais
Funding Maoiniú

Generated traffic Trácht ginte
Grant Deontas
Gully Clasán/Lintéar

Hazard Guais
High-speed road Bóthar ardluais
Hill road Bóthar cnoic
Holiday traffic Trácht lucht saoire

Implication Impleacht/Ciallachas
Industry Tionscal
Inland traffic Trácht intíre
Install Cuireann Isteach/
Suiteálann
Intercity traffic Trácht idirchathrach
Interurban road Bóthar idiruirbeach

Junction Acomhal

Lantern Lóchrann
Layby Leataobh
Level crossing Crosaire comhréidh
Liaison Idirchaidreamh
Lining Líneáil
Link road Bóthar ceangail
Local traffic Trácht áitiúil
Local road Bóthar áitiúil
Localised Áitiúil/Logánta
Loose Chippings Cloichíní scaoilte
Lorry Leoraí
Low-speed road Bóthar íseal-luais

Main road Príomhbhóthar
Maintain Cothabhálann
Maintenance Cothabháil
Major road Mórbhóthar
Map Léarscáil
Medium-speed road Bóthar meánluais
Minor road Mionbhóthar
Motor traffic Mótarthrácht
Motorway Mótarbhealach
Mountain road Bóthar sléibhe
Multistorey car park Carrchlós ilstórach

Nameplate Ainmchlár
National Roads Authority An tÚdarás um Bóithre Náisiúnta
National secondary roads Bóithre náisiúnta den dara grád
National primary roads Príomhbhóithre náisiúnta

Obsolete As feidhm
One-way road Bóthar aontreo
One-way traffic Trácht aontreo
Output Táirgeacht

Palisade Sonnach
Parking Páirceáil/Locadh
Peak-hour traffic Trácht buaicuaire
Pedestrian Coisí
Pedestrian crossing Trasrian coisithe
Pedestrain zone Coisithe amháin
Pedestrianisation Teorannú do choisithe
Planned maintenance Cothabháil phleanáilte
Pole Cuaille
Port Port
Pothole Linntreog
Primary roads Príomhbhóithre
Priority roads Bóithre tosaíochta
Priority traffic Trácht tosaíochta
Programme Clár
Progress Dul chun cinn
Proportion Comhréir
Proposal Togra
Public utility Fóntas poiblí
Public lighting Soilsiú poiblí

Railing Ráille
Ramp ahead Rampa romhat
Regional road Bóthar réigiúnach
Relief road Bóthar faoisimh
Repair Deisíonn
Repairs Deisiúcháin
Review Athbhreithniú
Rigid Righin
Ring road Bóthar cuarach
Road, roads Bóthar, bóithre
Road closed Bóthar dúnta
Road liable to flooding Baol tuilte
Road traffic Trácht ar bhóithre
Road markings Marcanna bóthair
Roundabout Compal/Timpeallán
Routine (adj) Gnáth-
Rumble strips Stiallacha tormáin

Safety Sábháilteacht
Scenic road Bóthar sciamhach
Scenic toll road Bóthar dola sciamhach
School patrol ahead Patról scoile romhat
Secondary road Bóthar den dara grád
Service road Bóthar freastail
Side road Taobh-bhóthar
Signal controlled
roundabout ahead Compal soilse romhat
Signpost Cuaille eolais
Single line traffic Trácht aon líne
Slip road Sliosbhóthar
Specified Sonraithe
Speed Luas
Speed (vb) Tiomáineann ar róluas
Speed ramp Rampa moillithe
Statistics Staidreamh, staitisticí
Street refuge Oileán sráide
Study Staidéar
Suburban traffic Trácht bruachbhaile
Surface Dromchla

Tanker traffic Trácht tancaer
Tarmacadam Tarramhacadam
Temporary Sealadach
Temporary road surface Dromchla sealadach
Through road Trébhóthar
Through traffic Tréthrácht
Toll bridge Droichead dola
Toll plaza Plás dola
Toll road Bóthar dola
Tourist traffic Trácht turasóireachta
Traffic Trácht
Traffic calming measures Bearta moillithe tráchta
Traffic count Áireamh tráchta
Traffic island Tearmann tráchta
Traffic jam Tranglam tráchta
Traffic management plan Plean bainistíochta tráchta
Traffic signals Comharthaí tráchta
Transit traffic Trácht idirthurais
Transport Iompar
Tree/Hedge cutting Bearradh crann/fáil
Truck Trucail
Trunk road Mórbhóthar
Turning Circle Caschiorcal
Turnpike Bóthar dola
Two-way traffic Trácht dhá threo

Unapproved road Bóthar neamhcheadaithe
Unclassified road Bóthar neamhaicmithe
Unfenced road Bóthar gan fál
Unfenced minor road Mionbhóthar gan fál
Unmetalled road Bóthar neamh-mhiotalaithe
Upgrade Feabhsaíonn

Volume (material) Toirt
Volume (of traffic) Líon feithiclí

Walkway Siúlbhealach
Widen Leathnaíonn
Widening Leathnú
Winding road Bóthar casta

Zebra crossing Trasrian síogach


 • Clar -=(Contents)=-
 • Clar Cinn Sean Mac Suibhne -=( My Home Page )=-
 • Clar Cinn Ionad Buail Isteach -=( Home Page Of the Irish Language Drop In Center in Dublin )=-
  index
  intro
  receptn roads streets rr boards
  business services hospital commcare finance govdept refer