Community Care Cúram Pobail


index
intro
receptn roads streets rr boards
business services hospital commcare finance govdept refer

General Ginearálta
Assessment Measúnú
Bandages Bindealáin
Care of Elderly Cúram na Sean
Care of Travellers Cúram don lucht siúil
Case Conference Cáschruinniú
Case load Riar cásanna
Choice of Doctor Scheme An Scéim Rogha Dochtúra
Clinical Referral Cur chuig clinic
Counselling Comhairliú
Court Case Cás Cúirte
Development of Community Forbairt Seirbhísí Pobal-
Based Services bhunaithe
Disabled Persons Liúntas Cothabhála Daoine
Maintenance Allowance Míchumasacha
Dressings Íocleasuithe
Evidence Fianaise
Health Promotion Cothú Sláinte
Independent Néamhspleách
Information Booklet / Leaflets Leabhrán / Bileoga Faisnéise
Judgement Breithiúnas
Legal Opinion Tuairim Dlí
Legal Counsel Comhairle Dlí
Maternity and Infant Services Seirbhísí Máithreachais agus Naíonáin
Medical Card Cárta Liachta
Medical Card Review Athbhreithniú ar Chárta Liachta
Medical Card Application Iarratas ar Chárta Liachta
Mobility Allowance Liúntas Gluaiseachta
Multi-Disciplinary Team Foireann Ilchúraim
National Fuel Scheme An Scéim Náisiúnta Breosla
Neglect Faillí
Pre-School Children Leanaí Réamhscoile
Pre-School Group Naíonra
Report / Report Form Tuarascáil / Foirm Tuarascála
Residential Care Cúram Cónaithe
Supplementary Welfare Allowance Liúntas Forlíontach Leasa
Voluntary Bodies Comhlachtaí Deonacha

Staff Grades Gráid Foirne
Area Medical Officer Dochtúir Oifigiúil Ceantair
Caretaker Feighlí
Child Care Worker Oibrí Cúraim Leanaí
Chiropodist Coslia
Clinical Dental Surgeon Déidlia Clinice
Clinical Psychologist Síceolaí Clinice
Community Care Administrator Riarthóir Cúraim Phobail
Community Care Pharmacist Cógaiseoir Cúraim Phobail
Community Nutritionist Cothaitheoir Pobail
Community Ophthalmic Physician Radharc-Lia Pobail
Community Physiotherapist Fisiteiripeoir Pobail
Community Welfare Officer Oifigeach Leasa Phobail
Consultant Orthodontist Comhairleoir Ortadóntaice
Dental Attendant Freastalaí Déidliachta
Dental Hygienist Sláinteolaí Déidliachta
Dental Surgery Assistant Cuntóir Déidliachta
Development Officer in Oifigeach Forbartha i Seirbhísí
Child Care Services Cúraim Leanaí
Director of Public Health Stiúrthóir Sláinte Poiblí
Educational Psychologist Síceolaí Oideachais
Environmental Health Officer Oifigeach Sláinte Comhshaoil
Family Support Manager Bainisteoir Taca Teaghlaigh
Family Support Worker Oibrí Taca Teaghlaigh
General Manager Bainisteoir Ginearálta
General Practitioner Liachleachtóir
Health Education Officer Oifigeach Oideachais Sláinte
Home Help (Person) Cúntóir Baile
Home Help Organiser Eagraí Cúnaimh Bhaile
Home Management Advisor Comhairleoir Bainistíochta Baile
Maintenance Supervisor Maoirseoir Cothabhála
Occupational Therapist Teiripeoir Saothair
Physiotherapist Fisiteiripeoir
Playgroup Advisor Comhairleoir Naíonraí
Porter Giolla
Principal Dental Surgeon Príomhdhéidlia
Principal Psychologist Príomhshíceolaí
Principal Speech and Príomhtheiripeoir Urlabhra
Language Therapist agus Teanga
Psychologist Síceolaí
Public Analyst Anailísí Poiblí
Public Health Nurse Altra Sláinte Poiblí
Registrar of Births, Deaths An Cláraitheoir Breitheanna,
and Marriages Básanna agus Póstaí
Senior Area Medical Officer Dochtúir Oifigiúil Ceantair Sinsearach
Senior Clinical Dental Surgeon Déidlia Sinsearach Clinice
Senior Social Worker Oibrí Sóisialta Sinsearach
Social Worker Oibrí Sóisialta
Specialist in Public Health Sainchomhairleoir sa Mhíochaine
Medicine Sláinte Poiblí
Speech and Language Therapist Teiripeoir Urlabhra agus Teanga
Staff Officer Oifigeach Foirne
Superintendent Community Oifigeach Maoirseoireachta
Welfare Officer Leasa Phobail
Superintendent Public Health Altra Maoirseoireachta Sláinte
Nurse Poiblí
Supervising Environmental Oifigeach Sláinte Maoirseachta
Health Officer Comhshaoil
Team Leader Ceannaire Foirne

Community Medical Service Seirbhís Liachta Pobail
Epidemiology Éipidéimeolaíocht
General Medical Service An tSeirbhís Ghinearálta Liachta
Hearing Problems Fadhbanna Éisteachta
Medical Examination Scrúdú Liachta
Medicine Míochaine/Leigheas/Liacht
Mental Handicap Bac Meabhrach
Notification of Infectious Disease Fógra i dtaobh Galair Thógálaigh
Outbreak of Infectious Disease Ráig de Ghalar Tógálach
Physical Handicap Bac Fisiceach
Prescription Oideas
School Medical Service Seirbhís Liachta Scoile
The Aged Seanóirí

Social Work Obair Shóisialta
Adoption Uchtáil
Child Abuse Mí-úsáid Leanaí
Child Care Cúram Leanaí
Child Protection Cosaint Leanaí
Child Sexual Abuse Mí-úsáid Ghnéasach Leanaí
Child Welfare Leas Leanaí
Emergency Care Order Ordú Cúraim Éigeandála
Foster Care Cúram Altramais
Guardianship Caomhnóireacht
Health Board Notification Scéim Fógraí Boird Sláinte
Scheme
Non-Accidental Injury Gortú Neamhthimpisteach
Place of Safety Order Ordú Áite Sábháilte
Supervision Order Ordú Maoirseachta

Various Community Seirbhísí Éagsúla
Support Services Taca Pobail
Contact Lenses Lionsaí Tadhaill
Family Carers Cúramóirí Teaghlaigh
Glasses Spéaclaí
Health Centre Ionad Sláinte
Hearing Aid Áis Éisteachta
Incontinent Neamhchoinneálach
Isolation Leithlis
Nursing Care Plans Pleananna Cúraim Altranais
Nursing Report Tuarascáil Altranais
Psychological Assessment Measúnú Síceolaíoch
Sight Test Tástáil Radhairc
Vision Radharc
Walking Aid Áis Siúil
Wheelchair Cathaoir Rotha

Community Welfare Leas Pobail
Blind Welfare Leas Dall
Infectious Diseases Galair Thógálacha
Maintenance Allowance Liúntas Cothabhála
Married/Single/Widowed Pósta/Singil/Baintreach/
Baintreach Fir
Nursing Home Subvention Fóirdheontas Tí Altranais
Occupation Slí Bheatha

Dental Services Seirbhísí Fiaclóireachta
Extraction Stoitheadh
Filling Líonadh
Fluoride Fluairíd
Gum Disease Galar Drandail
Injection Instealladh
Orthodontics Ortadóntaic
Scale Scim
Teeth Brace Snaidhm Fiacla


 • Clar -=(Contents)=-
 • Clar Cinn Sean Mac Suibhne -=( My Home Page )=-
 • Clar Cinn Ionad Buail Isteach -=( Home Page Of the Irish Language Drop In Center in Dublin )=-
  index
  intro
  receptn roads streets rr boards
  business services hospital commcare finance govdept refer