Estimates, Finance Meastacháin, Airgeadas


index
intro
receptn roads streets rr boards
business services hospital commcare finance govdept refer

Adopted by Council Glactha ag an gComhairle
Amount to be levied An méid atá le tobhach
Area of Charge An Réimse Muirir
Calculation of the Ríomhadh na Rátaí sa Phunt i
Rates in the Pound gcomhair muirear
for general charges ginearálta don bhliain
for the local financial year airgeadais áitiúil
Calculation of Rate in the Pound Ríomhadh an Ráta sa Phunt
for town charges i gcomhair muirear bailte
Chairman/woman of Cathaoirleach Choiste na
Estimates Committee Meastachán
City & County Management An tAcht um Bainistí Chathrach
(Amendment) Act, 1955 agus Contae (Leasú) Act , 1955
Credit/Debit Balance Fuílleach Sochair/Dochair
Estimated balance at An fuílleach measta amuigh i
beginning/end of year dtús/ndeireadh na bliana
Estimated by Committee Measta ag an gCoiste
Estimated by Manager Measta ag an mBainisteoir
Estimates Committee Coiste na Meastachán
Gross Expenditure Ollchaiteachas
Gross Revenue Ollioncam
Irrecoverable Rates and Costais Dho-athfhála
Collection Costs Rátaí agus Bailiúcháin
Money deemed to have Airgead a mheastar
been demanded atá éilithe
Name of town Ainm an bhaile
Nature of Separate Charge An Cineál Muirir ar Leithligh
Net Amount Chargeable Glanmhéid Inmhuirearaithe
Net Expenditure Glanchaiteachas
Net Revenue Glanioncam
Net Revenue Expenditure An Glanchaiteachas Ioncaim is
chargeable to inmhuirearaithe do
Urban Areas Limistéir Uirbeacha
Number in Separate Uimhir i gClár na Muirear ar
Charges Register Leithligh
Please copy Cóipeáil, le do thoil
Programme Clár
Programme Group Clárghrúpa
Rate in the Pound An Ráta sa Phunt
Rate in the pound required An ráta sa phunt a theastaíonn chun
to raise the sum in Column ( ) an tsuim i gColún ( ) a chruinniú
Rate Support Grant Deontas Taca Rátaí
Revenue Expenditure Caiteachas Ioncaim
Separate Changes Muirir ar Leithligh
Sub Programme Fochlár
Thereby certify (etc.) Deimhnítear (srl) leis sin
Total An tIomlán
Total sum to be raised An tsuim iomlán atá le cruinniú

TABLE D: Calculation of rate in the pound for town charges
TÁBLA D: Ríomhadh an ráta sa phunt i gcomhair muirear baile

Name of Town
Ainm an Bhaile

Money Deemed to have been Demanded
An tAirgead a mheastar atá Éilithe

Estimated by Manager
Measta ag an mBainisteoir

Adopted by Council
Glactha ag an gComhairle

Irrecoverable Rates & Collection Costs
Costais Dho-athfhála Rátaí agus Bailiúcháin

Estimated by Manager
Measta ag an mBainisteoir

Adopted by Council
Glactha ag an gComhairle

Total Sum to be raised Col (3) + Col (5)
An tSuim Iomlán atá le cruinniú Col (3) + Col (5)

Rate in the pound required to raise the sum in Col. (6)
An ráta sa phunt a theastaíonn chun an tsuim i gCol. (6) a chruinniú

I hereby certify that at (an adjournmen t of) the estimates meeting of the County Council, held this 19 , the Council by resolution adopted for the financial year ending 31 December 19 , the Estimate of Expenses set out in Tables A, B and D and by resolution determined in accordance with the said estimate the rates set out in Column (11) of Table B, Part 1 and Column (7) of Table D to be the rates in the pound to be levied for that year for the purposes set out in Column (1) of Table B (Part 1) and in Table D.

Deimhním leis seo gur ghlac an Chomhair le, ag (cruinniú athlae de) c(h)ruinniú meastachán Chomhairle Contae , a tionóladh an seo, 19 , le rún don bhliain airgeadais dar críoch 31 Nollaig 19 , an Meastachán Caiteachas atá leagtha amach i dTáblaí A, B agus D agus gur chinn sí le rún de réir an mheastacháin sin a dúradh na rátaí atá leagtha amach i gColún (11) de Thábla B, Cuid 1 agus i gColún (7) de Thábla D le bheith mar rátaí sa phunt atá le tobhach don bhliain sin chun na gcríoch atá leagtha amach i gColún (1) de Thábla B (Cuid 1) agus i dTábla D.

Chairman Countersigned: Secretary
Cathaoirleach Comhshínithe: Rúnaí

Dated this day of 199
Arna dhátú an lá seo de 199

Abstract of Accounts Achomaireacht de na Cuntais
Amount Credited to An Méid atá curtha do
Programme Groups Shochar na gClárghrúpaí
Balance Against Fuílleach i gCoinne
Balance in Favour Fuílleach i bhFabhar
Capital Account Cuntas Caipitiúil
Charge to Urban Areas Muirear ar Limistéir Uirbeacha
Contents Inneachar
Contributions from Ranníocaíochtaí ó Údaráis
Other Local Authorities Áitiúla Eile
County at Large An Contae trí Chéile
County Health District Dúiche Sláinte Contae
Credited to Accounts Curtha do shochar na gCuntas
Expenditure Caiteachas
Fwd Ar aghaidh
Gross Salaries and Charges Olltuarastail agus Ollmhuirir
Gross Total Olliomlán
Income Ioncam
Loans Iasachtaí
Other Eile
Other including Muirir eile, lena n-áirítear
separate charges muirir ar leithligh
Overexpended Róshínte
Payments and Receipts on Íocaíochtaí agus Fáltais ar an
Capital Account gCuntas Caipitiúil
Provision of Goods and Services Soláthar Earraí agus Seirbhísí
Purchase Annuities and Sales Blianachtaí Ceannaigh agus
Díolacháin
Rate Account Cuntas Rátaí
Rates Appropriated Rátaí Leithghafa
Receipts Fáltais
Rents from Houses Cíosanna ó Thithe
Repayment of Housing Loans Aisíocaíochtaí Iasachtaí Tithíochta
Revenue Account Cuntas Ioncaim
State Grants Deontais Stáit
Statement of Accounting Ráiteas faoi na Polasaithe
Policies Cuntasaíochta
Sub-Total Fo-Iomlán
Summary of Programme Groups' Achoimre ar Chuntais Ioncaim agus
Revenue and Capital Accounts Chaipitiúla na gClárghrúpaí
Superannuation Contributions Ranníocaíochtaí Aoisliúntais
Total An tIomlán
Total Expenditure Caiteachas Iomlán
Town Charges Muirir Bhailte
Town Charges Account Cuntas na Muirear Bailte
Transfer from Capital Account Aistriú ón gCuntas Caipitiúil
Transfer to Capital Account Aistriú chuig an gCuntas Caipitiúil
Underexpended Tearcshínte
Urban Authorities Account Cuntas Údarás Uirbeach
Water Charges Muirir Uisce

STATEMENT OF BALANCES AS AT 31st DECEMBER 199
RÁITEAS NA bhFUÍLLEACH MAR A BHÍ AR 31 NOLLAIG 199

CR $ SOCHAR $

Balance in Favour Fuílleach i bhFabhar
Capital Account Cuntas Caipitiúil
Civic Improvement Fund Ciste Feabhsúcháin Uirbigh
Due on Long-term Loans Dlite ar Iasachtaí Fadtéarma
(Capital) (Caipiteal)
Due on Refundable Deposits Dlite ar Thaiscí Inaisíoctha
Due on Short-term Dlite ar Iasachtaí
Loans (Revenue) Gearrthéarma (Ioncam)
Due to Officers Dlite d'Oifigigh
Due to Sundry Creditors Dlite do Chreidmheastóirí
(Unpaid Bills) Éagsúla (Billí gan Íoc)
Due to Treasurer Dlite don Chisteoir
Revenue Account Cuntas IoncaimTOTAL AN tIOMLÁN
DR $ DOCHAR $

Balance Against Fuílleach in Aghaidh
Capital Account Cuntas Caipitiúil
Capital Debt Fiach Caipitiúil
Cash in Hands of Officers Airgead ar Láimh ag Oifigigh
Cash in Hands of Treasurer Airgead ar Láimh ag an gCisteoir
Cash Invested at Call Airgead a Infheistíodh ar Glaoch
or Short Notice nó ar Gearrfhógra
Investments Infheistíochtaí

TOTAL AN tIOMLÁN

Balance(s) against Urban(s) Fuílleach/Fuílligh in aghaidh
on . . . Uirbigh/Uirbeach . . .
Balance(s) in Favour of Fuílleach/Fuílligh i bhfabhar
Urban(s) on . . . Uirbigh/Uirbeach ar . . .
Grants overpaid Deontais a ró-íocadh
Indebtedness on foot of loans Féichiúnas de bhun iasachtaí
Other Creditors - Creidmheastóirí Eile -
Received in Advance Faighte Roimh Ré
Received from Urbans Faighte ó Uirbigh
Statement of Balances on . . . Ráiteas na bhFuílleach ar . . .
Statement of Capital Debt Ráiteas faoin bhFiach Caipitiúil
Statement of Sundry Ráiteas faoi Chreidmheastóirí
Creditors Éagsúla
Statement of Sundry Debtors Ráiteas faoi Fhiachóirí Éagsúla
at S Value as at ag S Luach mar atá ag
Total Credited to An tIomlán a cuireadh do Shochar
Programme Groups in na Clárghrúpaí mar
Unpaid Bills Bhillí gan Íoc
Total due An tIomlán atá dlite

ARTICLE 9. AIRTEAGAL 9.
FORM AS 8. FOIRM MAR ATÁ AG 8.

CERTIFICATE BY FINANCE OFFICER OF CORRECTNESS OF ABSTRACT
DEIMHNIÚ AG OIFIGEACH AIRGEADAIS FAOI CHRUINNEAS NA hACHOMAIREACHTA

I certify that the foregoing figures ar e correctly abstracted from the books and accounts of County Council.
Deimhním gur achoimríodh na figiúirí ro imhe seo go cruinn as leabhair agus as cuntais Chomhairle Contae .

Dated this day of 199

Arna dhátú an lá seo de 1 99

FINANCE OFFICER OIFIGEACH AIRGEADAIS
ARTICLE 10 AIRTEAGAL 10
FORM AS 9. FOIRM MAR ATÁ AG 9.

CERTIFICATE BY LOCAL GOVERNMENT AUDITOR OF CORRECTNESS OF ABSTRACT
DEIMHNIÚ AG INIÚCHÓIR RIALTAIS ÁITIÚIL FAOI CHRUINNEAS NA hACHOMAIREACHTA

AUDITORS CERTIFICATE
DEIMHNIÚ INIÚCHÓRA

I have audited the books and accounts of the ..................
for the year ended the 31st day of December, 199
Dated this __ day of ___ 199

Tá leabhair agus cuntais . . .
don bhliain dar chríoch an 31ú lá de No llaig, 199 iniúchta agam
Arna dhátú an __ lá de __199

LOCAL GOVERNMENT AUDITOR
INIÚCHÓIR RIALTAIS ÁITIÚILAccounts Section Rannóg na gCuntas
Actual Iarbhír
Advice Note - Treasurer's Nóta Faisnéise an Chisteora
Analysis of Payments Anailís ar Íocaíochtaí
and Receipts agus Admhálacha ar an
on the Capital Account gCuntas Caipitiúil
Annual Report Tuarascáil Bhliantúil
Auditor's Report Tuarascáil an Iniúchóra
Audit Report Tuarascáil Iniúchta
Balance due at Close An Fuílleach dlite i nDeireadh
of Year na Bliana
Bank Account Number Uimhir Chuntais Bhainc
Bank Reconciliation Réiteach Bainc
Cancelled Paying Order Ordú Íocaíochta ar Ceal
Certificate by Finance Deimhniú ag Oifigeach
Officer of Correctness Airgeadais faoi Chruinneas
of Abstract na hAchomaireachta
Closing Revenue Balance Comhardú Clabhsúir Ioncaim
Community Employment Scheme Scéim Fostaíochta Pobail
Computer Section Rannóg na Ríomhairí
County Demands Éilimh Chontae
Driving Licence Ceadúnas Tiomána
Finance Department Roinn an Airgeadais
Financial Statements Ráitis Airgeadais
Instalment of Principal Tráthchuid Príomhshuime
and Interest Repaid agus Úis a Aisíocadh
Instalments Received Tráthchodanna a Fuarthas
Interest Accrued Ús a Fabhraíodh
Manual Paying Order Ordú Íocaíochta de Láimh
Motor Taxation Section An Rannóg Mótarchánachais
Motor Vehicle Licence Ceadúnas Mótarfheithicle
Nominated Officer Oifigeach Ainmnithe
Opening Revenue Balance Comhardú Tosaigh Ioncaim
Paying Order Ordú Íocaíochta
Paying Order Reconciliation Réiteach Ordú Íocaíochta
Payments Íocaíochtaí
Payments Advised Íocaíochtaí Curtha in Iúl
Payroll Párolla
Pensions Pinsin
Percentage increase/reduction An céatadán de mhéadú/de laghdú
Rates Rátaí
Rates Section Rannóg na Rátaí
Reporting by Local Tuairisciú ag Iniúchóir
Government Auditor Rialtais Áitiúil
Salaries Tuarastail
Summary of Expenditure Achoimre ar Chaiteachas
and Receipts and Balances agus Fáltais agus Fuílligh
Summary of Net Cash Achoimre ar Staid Ghlan
Position an Airgid Thirim
Surplus (Deposit) Farasbarr (Taisce)
Total Receipts Iomlán na bhFáltas
Travelling Expended Caiteachas Taistil
Treasurer An Cisteoir
Voucher (Payment) Dearbhán (Íocaíocht)
Wages

stimates, Finance


 • Clar -=(Contents)=-
 • Clar Cinn Sean Mac Suibhne -=( My Home Page )=-
 • Clar Cinn Ionad Buail Isteach -=( Home Page Of the Irish Language Drop In Center in Dublin )=-
  index
  intro
  receptn roads streets rr boards
  business services hospital commcare finance govdept refer