Ineacs

Fada cian ann an stÓball

YouTube -=- Google -=- Yahoo -=- Ceol ABC Midi -=- Mudcat -=- TheSession.org

(Away in a Manger)

Fada cian ann an stÓball, gun leabaidh gun tÓmh,
Tha Iosa na shýneadh gun tuar air an lÓr;
Tha na reultan 's na NŔamhan a' sealltainn a-nuas
Air an leanabh bheag bhýodach cho dýblidh 's cho fuar.

Tha'n crodh le 'n cuid geumraich ga dh¨sgadh Ó suain,
Ach Iosa na Úiginn, cha chaoin e 's cha ghluais.
Mo ghaoil ortsa, Iosa! O seall orm a-nuas
Is fuirich ri m' thaobh gu 'n tig madainn mu 'n cuairt.

Fan dl¨th dhomh, Thighearn' Iosa, na fÓg mi ri m' bhe˛,
Ri m' thaobh a' toirt gaoil dhomh gus am fÓg mi an de˛;
Beannaich clann bheag an t-saoghail fo d' ch¨ram 's fo d' thre˛ir,
Los gu meal sinn do naomhachd 'nad rýoghachd 's na ne˛il


macsuibhne.com/carul/