ábhar subject
Áirc an Chonartha Ark of the Covenant
áis aid
éacht achievement
éad jealousy
éagsúlacht diversity
éalúchas escapism
éigse poetry
éileamh demand
íogair sensitive
íomhá image
ócmhainn asset
úrscéalaí novelist
a éascú to facilitate
a shainiú to define
abhcóideacht advocacy
achoimre summary
acmhainní resources
ag únfairt wallowing
ag útamáil fumbling
ag cúngú narrowing
ag caoineadh uisce a chinn crying his eyes out
ag crágáil pawing
ag earcú recruiting
ag feidhmiú functioning
ag gearán complaining
ag sáraíocht disputing
ag saothrú earning
ag scimeáil surfing
ag scríobadh scraping
ag stánadh staring
ag tachadh choking
aighneacht submission
aighneas argument
aimsiú reach
aineoil unknown
ainm cleite pen name
aisfhreagra response
aitheantas recognition
alltacht disgust
amhras suspicion
analógach analogous
anbhás violent death
andúileach addict
angarach afflicted
anróiteach distressing
aoibh pleasant expression
ar ceal suspend
athbhreithniú review
athchló reprint
athscríobh rewrite
béarlagar jargon
béim emphasis
bagarthach threatening
baol danger
baschrann doorknocker
bearna gap
beart package
beart plan
binse fiosrúcháin tribunal
blaisféim blasphemy
borradh growth
brícléir bricklayer
breithiúna judges
breithiúnas judgment
brothall sultriness
buíon company
bua merit
buach victorious
buille faoi thuairim guess
buiséad budget
bunúsach basic
bunachar base
cáilíocht qualification
cáipéis document
cáiréiseach careful
céadfa sense
céadfaíoch sensory
céimí graduate
cócaon cocaine
cóir leighis medical treatment.
cóiríocht (school) accomodation
cúis imní cause for concern
cúiteamh compensation
cúlra background
cúram responsibility
cabhrach helpful
caidreamh friendship
caighdeán standard
cairt charter
caoch blind
caomhnú preserve
cath battle
ceannródaí pioneer
ceannródaíoch pioneering
ceardchumann union
ceart diaga divine right
cinneadh decision
cinsealach dominating
ciontach guilty
clár faisnéise documentary
clásal clause
cliarcholáiste seminary
clochmhóin hard black turf
cnuasach collection
coimeádaí curator
coimheascar struggle
coimhlint conflict
coinníollacha conditions
coinsias conscience
col aversion
comhaireamh calculation
comhairleoirí gnó business consultants
comhdháil conference
comhfhreagraí correspondent
comhlacht company
comhuaineach simultaneous
comhurraim parity of esteem
compántas company
compal enclosure
conspóideach controversial
cothrom na Féinne fair play
críonna mature
cróga brave
cróinéir coroner
craoladh bradach pirate broadcast
creachadóireacht vandalism
creatlach framework.
critéir criteria
cruthaitheach creative
cuí suitable
cuil angry appearance
cuimsitheach - comprehensive;
cuimsitheach comprehensive
cuisle pulse
cumarsáid communication
cumhacht power
cur i gcéill pretence
dátheangach bilingual
dé deiridh last gasp
déabhlóid devolution
dílár& acute;u decentralization
díomhaoin idle
dírbheathaisnéis autobiography
dódh ina mbeatha burnt alive
dúiche dùthaich(district)
dúshlán challenge
dúshraith foundation
daonlathach democratic
daonra population
de thaisme by accident
dearadh design
deifnídeach definitive
deighilt division
deonach voluntary
deontas grant
dinimic dynamic
dintiúirí credentials
dochar - harm;
doicheallach unfriendly
dréimire ladder
draid grimace
droim láimhe abandon
dromchla surface
duán hook
dualgas duty
eacstais ecstasy
eagraí organiser
eagraíocht organisation
ealaín art
ealaíona arts
ealaíontóir artist
eamhaithe rooted
earcaíocht recruitment
earraíocht dealing
easaontú to disagree
eilimint element
eisceacht exception
eisceachtúil exceptional
eisceacht exception
eisiamh exclusion
eitim opportunity
eochair key
fáithim hem
fál fence
fíric fact
fís vision
fístéip video
fómhar harvest
fadhb problem
faillí neglect
faillíoch negligent
fairsing wide
faobhar edge
faoiseamh relief
feabhas improvement
feachtas campaign
fealsúnacht philosophy
feidhmeannach executive
feosachán wizened person
fianaise
fionnachtaí explorer
fiontar enterprise
fiontraíocht enterprise
flaithiúil generous
foilseachán publication
foilsitheoir publisher
foilsitheoireacht publishing
foinse source
foireann staff
foirgneamh a building
folúntas vacancy
folláin healthy
forógra manifesto
forbairt development
forleathan widespread
forneart violence
fostaíocht employment
fotheidil subtitles
freagrach as responsible for
fuinneamh energy
fuinniúil energetic
gúrú guru
gairm profession
gairm vocation
galar disease
gan tásc gan tuairisc without trace
geáitseáil posturing
gealltanas promise
gearán complaint
geit fright
gibléideach slovenly
glafarnach howling
gníomhaí activist
gníomhaíocht action
gníomhach active
gnó business
gnóthach busy
go neamhbhalbh bluntly
go príomha primarily; allúntas - allowance
gradam award
gus enterprise
hearóin heroin
i ndán in store
iallach compulsion; dol - noose
iarmhar posterity
iascaigh fisheries
idir gháire agus ghol between laughing and weeping
idirchaidreamh a dhéanamh to liaise
idirghníomhaíocht interactive
imeallú marginalisation
imirceach emigrant
impireacht empire
impleachtaí implications
imreas discord
in ísle brí enfeebled
inchurtha comparable
iniúchadh inspection
innealra machinery
iomaíocht competition
iomaíocht rivalry
ionad athchúrsála recycling centre
ionadaí representative; spraoi - fun
ionadaíoch representative
ionadaíocht representation
ionchas expectation
ionsaí attack
iontaobhaí trustee
iostas accommodation
irisí magazines
iriseoir journalist
lámh in uachtar the upper hand
lámh in uachtar upper hand
lámhscríbhinn manuscript
léacht lecture
léachtaí lectures
léargas insight
léirmheas review
léirmheastóir reviewer
leabhragán bookcase
leanúnach continuous
leas sonrach specific benefit
leasú amendment
leasainm nickname
leatrom hardship
leatrom oppression
leid hint
leochailleach sensitive
limistéar district
liongar sleaze
logainmneacha
luach value
máchail blemish
mílaois millenium
mír item
míréasúnta unreasonable
mír section
míthrócaireach merciless
macánta honest
maoiniú financing
margaíocht marketing
meamram memorandum
meascán mixture
meascra mixture
meastacháin estimates
meitheal working party
moill delay
morálta moral
muiníneach confident
na healaíona the arts
nasc link
neamhfhorleathan lesser-used
neamhspleách independent
neamhspleáchas independence
nimh san fheoil hatred
nimh poison
oidhreacht heritage
oidhreacht inheritance
oileáin eileannan (islands)
oilithreacht pilgrimage
oireachtas gathering
ortodocsacht orthodoxy
páirtnéireacht partnership
píolótach pilot
pithilín dwarf
pláinéadlan planetarium
pléarácach lively
placenames; thall is abhus here and there
poiblíocht publicity
polasaí policy
préachta perished
préamh root
príoracht priority
próifíl profile
próiseas process
ráiteas statement
réabadh row
réabhlóid revolution
réalaíoch realistic
réalachas realism
réamhchlaonadh preconception
réileán sports green
réimse range
ról role
rúndiamhrach mysterious
radacach radical
raon range
reachtaíocht legislation
reic sale
reifreann referendum
reoite frozen
riachtanach necessary
riarachán administration
rosc catha war-cry
sínitheoir signatory
síoraíocht eternity
saíocht learning
sainiú definition
sainiúil distinctive
sainiúlacht uniqueness
samhlaíocht imagination
saoránach citizen
saorga artificial
sceideal schedule
sceirdiúil bleak
sciar share
scliúchas brawl
scoil iomlánaithe integrated school
sconsa fence
seanbhlas contempt
seiftiúil resourceful
sinsearach senior
slánú redemption
slacht finish
smitín sharp blow
sna bólaí seo in these parts
snas good appearance
sochaí society
soineanta innocent
sparánacht bursary
sparántacht bursary
spreagúil exhilirating
sprioc aim
sprioc target
sraith series
sruth stream
stáitse stage
stócach youth
staidéar féidearthachta feasibility study
stiúrthóir director
storrúil vigorous
stró exertion
suí-faoi squatting
suarach petty
suntasach significant
tábhacht importance
táirgí products
téagartha substantial
túr tower
tacaíocht support
tacadóir supporter
tagairt mention
taibhsiúil ghostly
taighde research
tairbhe worth
tairbheach beneficial
tairngreacht prophecy
taispeántas sleamhnán slide show
taispeántas exhibition
taom fit
tarchuradóir transmitter
tarraingteach attractive
teagmháil contact
tearmann sanctuary
teasaí heated
teibí abstract
teicneolaíocht an eolais information technology
teimhneach opaque
thall is abhus here and there
thar maoil brimming over
tionóil assembly
tionól assembly
tionchar influence
tionscal industry
tionsclaíoch industrial
titim drop
tochas itch
toghchán election
toilmhianta aspirations
toscaireacht delegation
triomach drought
tuí thatch
tuairisc information
tuin accent
uachtarán president
uachtaránacht presidency
uair na cinniúna hour of reckoning
uathúil unique
urlabhraí spokesperson
urra guarantor
urraíocht sponsorship