IGGL1
Information on Dictionary
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
is/are
tá a fhios agam I know
tá aiféala orm I regret
tá aithne agam air I know him
tá brón orm I am sorry
Tá ceart agam I am right
Tá dóchas agam I hope
Tá fáilte romhat taw fall_tye root You're welcome
Tá Gaeilge agus Béarla agam I know Irish and English
Tá go maith tah go mah Very well
Tá mé taw may I am
Tá roth pollta agam. I have a puncature
Tá sé taw shay he is
Tá sí taw shee she is
Tá siad taw sheed they are
Tá sibh taw shev ye are
Tá súil agam I hope
Tá tú taw too you are
tábhachtach important
an chuid is tábhachtaí the most important part
tabhair give
tabhair dhom give me
tabhair dom do lámh give me your hand!, let's shake on it!
tabhairt ar calling (name)
tabhairt faoi attacking, coming to grips with
tabhairt le bringing, taking away
tábhairne tavern, public house
taca point of time
um an dtaca so by this time
tacaíocht backing, support
tada anything, nothing, some
tae tay tea
taepait teapot
tagaim I come
taghd fit of anger
taighde research
taighdeoir researcher, research worker
táilliúir tailor
táilliúireacht tailoring
Táimid tawmeed We are
Táim anseo le trí lá anois I am here 3 days now.
tairbhe good, benefit, use, usefulness, utility, worth, benefit, profit
tairbheach beneficial, profitable, useful
tairgeoirí producers
tairg offer
tairiscint ar bidding for
tairgim I draw
tairne nail
tais tash damp
taisme (an) accident
taispeánaim I show
taispeántas show, exhibition
taispeántas ealaíne art exhibition
taistil travel
Taisteal go mall tash-tell guh mall Travel slowly
taithí habit, practice, use
taithneamh enjoyment, pleasure
baint taithneamh as enjoy
taithneamh a bhaint as to enjoy
taithnigh please
taithníonn sé liom it pleases me, I like
taitneann: taitneann sé liom I like him
talamh, talaimh, talún, tailte land; ground
talmhaí earthly
tamall a while, a space, period
tamhnach a smooth spot in rough land: (also tamhnóg,)
tanaí (tanaigh) thin
taobh side
taobh thiar beyond
taobh thiar de x behind x, at the back of x
ar thaobh na l'aimhe dieiséclí on the right/left hand side
taobh istigh inside, withing
taobh amuigh outside
taobh amuigh de outside of, excluding
i dtaobh concerning, with regard to
ó thaobh dlí from the legal standpoint, in law
ar thaobh an bhóthair on the side of the road
taoibhín patch on shoe-upper
Taoiseach tee-shuckh prime minister
tapaidh quick
tar come
tar éis dó éirí as after his resignation, on going into retirement
tarbh torv bull
tar éis after
tarlaigh happen
Fé mar a tharla As it happened
tarlaíonn sé it happens
tarluithe happenings
tarna second
tarraing drawing, pulling
tarraingt draw, pull, attract
tarrtháil rescue
tart a thirst
taspáin show
taspáint showing
tá mé do mo thaspáint féin I am showing off
tastaigh need
tastaíonn sé uaim I need
tathagach substandial
táthar ar súil It is expected
tathant urge
ag tathant urging
te cheh hot
bainne te warm milk
chay person
an té he who, a person who
teach tyeach house
teach tábhairne pub
teach ósta hotel, public house
teach an phobail church
teacht tawkt come, arraival
ag teacht coming
teacht amach (to) come out
teacht as surviving
TéacsCheacht TeachText
téad rope
teagasc teaching
teagasc na teanga teaching (of) the language
teaghlach household, family
teagmháil contact
i dteagmháil in contact
dul i dteagmháil le to get in touch with
teagmháil dhíreach direct contact, direct links
teagmháil dhearfach positive contact
teallach household, family
teallaigh households
teanga tongue, language
teanga a mhuineadh to teach a language
teanga oibre a working language
teangacha neamhfhorleathana minority languages (official EC term)
a dteanga féin their own language
ar theanga on language
teangeolaíocht linguistics
teann taut, tight, firm
le teann from sheer ...
teannta: i dteannta along with
im theannta with me
teara come
téarma term
teas a heat
teastaíonn is lacking
teastaíonn sé uaim I need it. I want it
teideal title
Téigh go, heat, warm
teilifís television
téim i go
teipeann fails
do theip orm i failed
gan teip without fail
Telefón tele-fown Telephone
teoiric theory
teora limit
teorainn. border
an teorainn a threasna crossed the border
thabhairt gave
a thabhairt to bring (also means 'to give')
a thabhairt dóibh to give (to) them
a thabhairt os comhair to bring before
thagann comes
tháinig came
a thaisce! [my] treasure! (after a lovers' quarrel)
Thairg offer
thall yonder, over there
thall is abhus here and there
thar beyond, over
thar n-ais back
thar cheann in return for
thar farraige across water, over the sea
thar lear overseas, abroad
thar tír across the country, overland
thar a bheith more than, extremely
thar mar compared with
tharla it happened
thart over, around
thart ar around
theis after
thiar in the west
le thiocht le cheile come together
nuair a thiocfaidh X when X comes (NB. fut.tense: 'will come')
cathain a thiocfaidh X when X will come, when will X come
thíos below
a thionscain instituted by
thóin ass
Thóin na'gaotha ass to the wind
thoir in the east
ar thóir deontais in search of a grant
a thomhas to measure
thrí through
thrí thine on fire
thrína chéile upset
thrí gach scéal finally
thríd through
thríd is thríd all things considered, on the whole
thú you
thuaidh: ó thuaidh in/from the north
thuar sé he predicted
thuar sí she predicted
thuar siad they predicted
thuas above
thug mé I gave (one `gives' a visit)
thug mé cuairt ar Mhoscó I visited Moscow
thusa you
tí: ar tí about to
tiarna lord
Tibéadach Tibetan
ticéad ticket
Ticéid tick-ade Tickets
tig understand
tigh at the house of
tilleadh more
timpeall circuit, around, about , circa, in the region of
timpeall ar around
timpeall's around about, approximately
timpeall Mhuir Éireann around the Irish Sea
timpiste accident
tincéara tinker
tine fire
tinn sick, sore
tinneas sickness, soreness, pain
Tiobraid árann Tipperary
ag tiontú turning, turning towards
Tiomáin go mall tim-awn guh mawl Drive slowly
tíortha countries
tíortha éagsúla various countries
tíortha eile an Ch.E. other countries of the European Community
tíortha neodracha agus neamhcheangailte neutral and nonalaigned countries
tiomáinim I drive
tiománaí driver
tionóisc accident
tionscadal project
tionscadal to'gála building project
tionscal industry
tíortha countries
tír cheer land, (a) country
Tír na nóg cheer na nohg land of youth
an tír the country
an tír seo this country
tír mhór mainland
tíreolas geograhpy
tirim chirr-im dry
tiscint understanding
tit fall
tithíocht housing
titim I fall
ag titim falling
tiubh thick, dense
tiúchan thickening
tiubhaigh thicken
tiús thickness, density
tnúth longing
thúth le longing for
tobac tobacco
tobann sudden, quick
tobar tubber a well
an todhchaí the future
todhchaí na Gaeilge the future of the Gaelic language
faoi thodhchaí na Gaeilge about the future of the Gaelic language
todhchaí na litríochta the future of literature
togáil building (work, not place)
tógaim I raise, I take
tógfar x x will be built, x will be taken
go dtógfar x that x will be built
togh choose, elect
togha choosing, choice, election
togha fir an excellent man (you are)
tá sé togha it is excellent
toghchá(i)n election(s)
toib: ar thoib on the point of
tóig take up, excite, record, build
toil will
le do thoil please
más é do thoil é please
toil will (as in 'free will')
tóin bottom, rear end
tóir keen, desire, chase
toirneach thunder
toisc because
toit smoke
toitín cigarette
tom bush
tomhais measure
toradh fruit, crop, result
tóraigh look for
tórainn boundary, limit, border
tórramh wake
bhí tórramh air he is waked
torthaí scrúduithe results of examinations
tosach beginning, front
claochluithe tosaigh initial mutations
chun tosaigh forward, ahead
i thosach in the beginning,at first
tosaigh begin,start
chun tosaigh (ar Y) ahead (of Y)
tosca conditions
toscaí circumstances
toscaireacht delegation, deputaion
toscaireacht Bhascach a Basque delegation
an toscaireacht Bhascach the Basque delegation
tosnaím I begin
tost silence
trá thraw beach, strand
trácht traffic, trade, mention
gan trácht ar not to mention
tráchtaim I speak of, I discuss
tráchtaireacht commentary
traein train train
traglaidíteach troglodyte (I guess! NOT in OD's dictionary)
traidisiún tradition
tráigh strand
traoiáil try, trial, experiment
trasna accross
threasna crossed
Trasna anseo trahsnaa ansho Cross here
trátaí traw-tee tomatoes
tráthnóna evening
fé thráthnóna by evening
treabhsar pair of trousers
trealamh oifige office equipment
tréan strong
treascairt overthrow
treasna across
tréimhse (a) period of time
tréimhse fhada (a) long time, long stretch of time
treo way, direction
i dtreo in order
trí through
trí three
a trí a tree (number) three
trí fichid sixty
trialacha ar ainmhithe animal experiments
trialacha saotharlainne laboratory experiments
triall journeying, going
tríd through
trí déag tree-jayg thirteen
trí lá three days
trioblóid trouble
ní maith liom do thrioblóid (say when sympathizing)
tríocha truckh-ah thirty
triomaigh dry
triomú drying
trithí fits of laughter
tríu third
triúr three persons
tróaire mercy
troid a fight
troid a bhuachtaint to win a fight
troid a sheachaint to avoid a fight
troid a chur suas to put up a fight
ag troid fighting
fonn troda desire to fight
troigh foot
trom heavy
trosc cod-fish: ola troisc, codliver oil
truaí pity
trucail cart
too you
túáille towel
tuaiplis mistake, blunder, faux pas
tuairim an opinion, theory, guess, estimate
thuairimí lenited plural of tuairim (dhá causes lenition)
B'shin an tuairim That was the opinion
tuairim phearsanta (a) personal opinion
tuairim an Easpaig the Bishop's opinion, view, judgment
tuairisc news, account, description, report
tuairiscí reports
tuairiscíodh it is reported
dhá thuairisc two reports
Tuaisceart North
ó thuaidh owe hoo-ee north
an Tuiscirt of the North
críocha tuaisceartacha northern lands
tuaithe rural
tuarascáil (a) report
tuairisc níos iomláine a more detailed report
tá tuarascáil á hullmhú a report is being prepared, drawn up
tuarascáil rúin secret, confidential report
tuarastal salary, wages
dá dtuarastal of their wages
tuath countryside
tubaiste (a) disaster
tugaim i give, i bring
an-tugtha don rince very fond of dancing
tuí straw, thatch
tuige why
tuigeann understand(s)
Tuigim tig-im I see (I understand), (think of the American 'I dig')
go dtuigeann siad that they understand
an dtuigeann tú? uh dig un too do you understand ?
tuigtear it is understood
tuilleadh more, further
tuillim I earn, I deserve
thuill sé a bheatha he earned his living
túin urge, put pressure on
tuirse tiredness
tuirseach tired
túis: ar dtúis at first
túisce sooner, soonest
tuiscint understanding
a thuiscint to understand
tumáil drive
tumálaí driver
turas journey
in aon turas on purpose
turasóir(í) tourist(s)
tús (the, a) beginning
tús na míosa the beginning of the month
tustiún fourpence
tusa emphatic form of you
tútach mean, clumsy, awkward
tútaíl meanness, clunsiness
Information on Dictionary
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z