IGGL1
Information on Dictionary
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
sa (san - with vowls) in the
Sa bhaile su wollyeh At home
sa dlí in law
stick, stab, shove
sábh saw
sábháil save
sac sack
sách satisfied, enough, sufficiently
Sacsan genitive plural "of Saxons, of the English"
sagart sogg-orth priest
saghas sort, kind
sáibhéara sawyer
saibhir rich
saighdiúr soldier
saighneoireacht seine-fishing
sáil heel
sáile sea-water
thar sáile overseas, abroad
saileach a willow
sáim I thrust,push,plunge
saineólaithe experts
sainnithe traped
saitilít satellite
salach soloch dirty
salachar dirt
salaigh dirty
salann soll-un salt
sall over,across
sámh sound
codladh sámh a sound sleep
codladh go sámh to sleep soundly
Samhain Hollowtide
Mí na Samhna November
samhlaigh imagine
samhradh sour-ah summer
sampla example
san that
insan in the
san athbhliain in the new year
saoire: lá saoire holiday
ar saoire on holiday
saoirse freedom
saol seel life
os comhair an tsaoil publicly, openly
saol crua (a) hard life
saol na tire the life of the country
déine an tsaoil the harshness of life
an saol nua-aoiseach the life of the world today
saor cheap/free
ligithe saor set free
a ligint saor set free
saor cloiche stonemason
saor ó cháin tax-free
saolta earthly, of this world
saoránach citizens (see next line)
saoránaigh (1st pers. plur. masc.)
Saorstát Éireann the Irish Free State (now the republic)
saotha(i)r liteartha literary work(s)
saothraigh earn, achieve (with effort)
saothrú earning, to earn
sara before
sara fada before long
sáraím I contradict, overcome
sáraíocht arguing, dispute
sásamh I satisfy
Sasana soss-anna England
Sasanach Englishman
sásar saucer
sáspan saucepan
sásta satisfied/pleased
sástaíocht satifaction
sástacht contentment
ar a shástacht quite content
an Satharn Saturday
scabhléaracht scolding, giving out
scabhtéara scoundrel
scadán skod-awn herring
scairt shine
scaitheamh periods of time, sometimes
scamall cloud
scamallach scom-ull-uckh cloudy
scannán scon-awn film
scanradh terror, fright
scanraigh take fright, frighten, scare
scaoil loosen, free
scaoilim I loose, set free
scaoil amach let out, release, loosen, let loose
scar separate, part, spread
scartha óna chéile separated from each other
scart entrails
scáth shadow
scáth fear
scáthán mirror
sceach hawthorn, briar
scéal story
scéala news, tidings
scéala báis report of death
scéalaí storyteller
scéalaíocht a storytelling
sceartadh bursting (into laughter)
scéim scheme, project, plan
scian shkee-un knife
scian phóca pocketknife, penknife
sciathán shkee-hawn wing
scil skill, knowledge
baint scil as examining, analyzing, diagnosing
scilling shilling
scioptha fast, speedily
sciorta skirt
sciotóg woman with skimpy dress; young connor-fish
scíth rest, school holiday
ligean mo scíth relaxing
sclábhaí laborer
sclábhaíocht laboring, hard work, drudgery
scodal thin porridge, "skilly"; jelly-fish (cuttle-fish)
scol shoal (fish): loud cry (of song, lamentation)
scoil skull school
ar scoil at school
an scoil the school
na scoile of the school
an chéad scoil the first school
sa chéad scoil in the first school
scoil chónaí boarding school
scoilt crack, split
scoláire skull-aw-reh student
scoláireacht scolarship
scóp scope, freedom
scór score score (in a game), twenty
scóráil score
scornach throat
scraiste no-good loafer,layabout (in American English,`bum')
a scraiste! (something Edward G.Robinson might have said)
screadach crying out
scríbhneoir writer
scríobh shreeve write
scríobhaim I write
scríte written
scriú screw
scrúdaigh examine
scrúdú screw-doo examination
scrúdaímís let us examine, let us study in depth
scuab broom
scuabadh sweeping
scuabaim I sweep
scuaine queue
scuainí queues
scuainí fada long queues
shay he (or it)
Tá sé it is
six
a sé a shay (number) six
sé phléasc agus dá feichead forty six explosions
seachas besides, except for
seachain avoid
seachnaím I avoid
sheachaint discourage,avoid
seacht seven
a seacht a shockht (number) seven
seachtain a week
seachtaine of the week
deireadh seachtaine weekend
an tseachtain seo this week
an tseachtain seo caite last week (just past)
sa tseachtain per week
seachtar seven people
seacht déag shockht-jayg seventeen
seachtó shockh-toe seventy
seachtódú seventieth
seachtoidi seventies
seachtú seventh
seacláid shock-lawj chocolate
seafóid nonsense
seafóideach nonsensical
seáibhaineachas chauvinism
seaicéad jacket
Séamas ó Connaíle James Connolly
Shéamais Uí Chonnaíle of James Connolly
Seán John
a Sheáin John the vocative form
Seanadóir Senator
shéan deny
sean- old
seanachaí shan-ukh-ee storyteller
seanad senate
Seanad Éireann the Senate Ireland
Seanadóir(í) Senator(s)
An Seanadóir David Norris Senator David Norris
An Seanadóir ó Cinnéide Senator Kennedy
seanfhocal proverb
sean-fhondúirí founders(of community,etc.)(here'oldtimers')
seanmháthair grandmother
seanmháthair na mná the woman's grandmother
sean nós shan nose traditional style
seanréimeas old regime
seans chance, luck
seans maith go mbeidh X there's a good chance that X will,it's probable
seans gónach perhaps
'chuile sheans (gónach) most proberly
drochsheans (gónach) nost unlikely
an tSeapáin Japan
na Seapáine of Japan
searbh bitter
searrach foal
seas endure, last
seasaím I stand
seasamh standing, endurance
seasamh dlithiúil legal standing, legal status
seasamh morálta (a) moral stance
seasca shask-ah sixty
seascadú sixtieth
seascaidi sixties
seasmhach lasting
séasúr shay-soor seasons
Séasúir na bliana Seasons of the year
sé déag shay-jayg sixteen
seic sheck check
seif shelf
Seillean ruadh Honey bees
seilmide snail
seilp shelf
seint playing (music)
séipéal (a) chapel
séipéil shay-pale chapels
seirbhís sher-veesh service
seirbhís chomhairleach advisory service
seirbhísí eolais information services
seirdín pilchard, sardine (fish)
seisean emphatic form of he
seisear six people
seo sho this/these
seo here is
an cailín seo this girl
seo an t-uisce here is water
seo duit here you are
as seo amach from this time on, this day forward
seol sail
faoi lántseol under full sail, in full swing
seoladh show-lah address
seomra showmreh room
seomra cónaí living room
dhá sheomra two rooms
Seomra feithimh show-em-rah feh-iv Waiting Room
seomra codlata bedroom
seú sixth
Sgairbh cormorants
shéit
siad sheed they
siamsa sheem-sa entertainment
siar sheer west
sibh sheev you (plural)
sibh féin yourselves
sicín shick-een chicken
síl think,be of the opinion
síleann think(s), hold(s) the opinion
sílim I think
do shíleas I thought
simléar chimney
sin shin that/those
sin that is/there is
mar sin like that, so
mar sin féin even so, all the same
ó shin since then, ago
sin nó either that or
déanfaidh sin o.k., will do!
an fear sin that man
sin punt that's a pound
sin é that is, that's what
sin é atá romhainn that's what's ahead of us,what we are facing
dá dheasca sin because of that
sín stretch, extend
singil single
Sinn/muid shinn/myuid we
sinn féin ourselves
sínte stretched, sheer
sioc frost
cur sheaca frosting
síocháin shee-uckh-awn peace
síoda shee-dah silk
síol shee-ull seed
siopa shuppa shop
siopaí shuppee shops
tá an siopa ar oscailt the shop is open
siopadóir shopkeeper
siopadóireacht shopping
síor- constantly, for ever, eternally
síos down, downward
sise emphatic form of she
siúcra shoo-cra sugar
siúd that there
siúil shuul walk, travel
ag siúl walking
an lucht siúil nomads
siúinéir carpenter, joiner
siúinéaracht carpentry, working as a carpenter
siúl walking, traveling, speed
ar siúl afoot, in progress, on
siúlaím I walk
siúlóid walk, taking a walk
siúráilte sure
slachtmhar handsome, well finished
sladmhargadh bargain (incredibly cheap bargain)
slaghdán cold, disease
Sláinte slawntche Good Health - toast
slám large amount of
slán safe, sound
slán slwan good-bye
slán abhaile slaan awolye Safe home, goodnight
slán agat goodbye
slán leat slawn lat Goodbye (singular)
Slánaitheoir Saivour
slat rod
sleachta extracts (from a given text)
sléachta terrible slaughters (so mind that `/' !)
sleachtaim, I cut, hack, fell; clear (as woodland)
sleamhain slippery, smooth
Slí shlee a way,path
slí éigin some way
slí éigin eile some other way
sliabh shleev mountain
sléibhte mountains
sléibhte ime butter mountains
slinn slate
sliotar ball (hurley ball)
slogtar piollaí suain sleeping tablets are swallowed
slua crowd
sluasaid shovel
smacht control, strict discipline
smachtófar will be brought under control, disciplined
smachtréim hegemony
smaoineamh thought (noun)
smaoinigh think (about)
a gcoimeádann do smaointe whose thoughts keep (you) (your thoughts)
cosc a chur ar smaointe to suppress thoughts
smólach smole-uckh thrush
sna plural of 'in the'
sna caogaidí in the fifties
sna daithidí in the forties
sna fichidí in the twenties
snámh swim
snámhaim I swim, float
snáth thread
snáthaid needle, injection
sneachta snow
cur shneachta snowing
snúda snood (as on fishing line)
so this
go soiléar guh sull-air clear
go soiléir clearly
sobhriste breakable
socair quiet, steady
socair ionam féin at ease with myself
socheolaíocht sociology
sóisialta social
ócáid shóisialta social occasion
sochraide (a) funeral
socraigh settle, arrange
socrú arrangement, deal
Socrú CD SC Apple Apple HD SC Setup
soibhir rich
soibhreas richness, riches
soill fat
soir ser east
sóisialach social
soitheach dish, (sailing) vessel
Sóivéadach Soviet
na Sóibhéide of the USSR
sol má before
solas light
soláthraím I provide, supply
sompla example
mar shompla for example
son: ar son for the sake of
ar son Dé for God's sake
so-ólta easily drunk
sórt sort, kind, somewhat
'chuile shórt every shrt, everything
spáid spade
Spáinnis Spanish language
an Spáinnis Spanish
Spáinn Spain
na Spáinne of Spain
spalptha parched
spás space, (necessary) time
spéaclóirí glasses/spectacles
speal scythe
spéir sky
spéis interest (in ideas, things)
speisialta special
spéisiúil interesting (singular)
spéisiúla interesting (plural)
spiaire spy
spleáchas dependence
spóirt sport, fun
baint spóirt as getting fun out of
spraoi spree
déanamh spraoi playing
spréach spark
spreasán big useless man, "dope"
spriocdháta closing date (for applications)
spúnóig spun-owg spoon
spúnóig bheag teaspoon
spúnóig mhór tablespoon
sráid street
sa tsráid in the street
sráidbhaile village
sreang cord
srian reins
sroich reach
sroisim I reach
srón nose
sruth current, flow
sruthán shruh-awn stream
stábla stable
stadach having a stutter
stadaíl stutter
stadaim I stop
stádas status
staighre stairs
stail stallion
stair history
stáitse stage
stáisiúin raidio radio stations
stáisiúin telifíse television stations
na Stáit Aontaithe the United States
staithim i pluck, pull
stampa stomp-ah STAMP
stampaí stamps
státa state (political)
stát saor free state, sovereign state, autonomous state
státchóras state system
státseirbhís civil service
státseirbhíseach (a) civil servant
státseirbhísigh civil servants
stéig, -eacha slice (of meat, land, leather, etc.) intestine (the colon)
stoca sock
stocaí socks
stócach youth
stócáil prepare, get ready
stoirm storm
stól stool
stop stop
stór store, treasure,darling
stór storey
stracaim I tear
strainc grimace
strainséara stranger(s)
straitéis strategy
straitéiseach strategic
stróinséir stranger
stuaim dexterity, skill
suaimhneach peacefdul, tranquil
suaimhneas quietness, peace
an tSualainn Sweden
na Sualainne of Sweden
suarach miserable, mean
suaraíl meanness
suas upwards, up
subh soo jam
substaint(í) substance(s)
súd that
iad súd those people
súgán straw rope
súgradh sue-grah play
suí sit
i mo shuí up (out of bed)
súil eye
súile eyes
tá súil agam I hope
tá súil ag X X hopes
súil le expecting, looking forward to
baint l'an na súl as getting a good and proper look
súileáil ceiling
suím I sit
suim heed, attention, interest
suíochán seat
suíomh site
suíomh oiriúnach a suitable site
suipéar sip-air supper
súiste flail
súlach juice
súlach fáis sap
Information on Dictionary
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z