IGGL1
Information on Dictionary
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
pacáil pack
páí pay
paidir prayer
Painéal Rialúcháin Control Panel
páipéar paper
páirc park, large field
páirceanna fields
parcáil park
páirtí political party
páirtíthe political parties
Páirtí an Lucht Oibre Labour Party
Páiste paw-shh-teh a child
páistí paw-shtee children
paiste patch, piece
paiste talún a patch of land
paiteanta perfect
paráiste parish
parlaimint Eorpach (a) European parliament
parlaimint násiunta (a) national parliament
Parlaimint na hEorpa the European Parliament (official EC term)
paróiste parish
whatever
pé duine whoever
pé rud whatever
peain frying pan
peann pen
pearsanra personnel
léargas pearsanta personal view
peata pet
peictiúr picture
peileadóir footballer
peiliúr pillow
péinteáil paint
péinteáilte painted
pÉire pair, two things
péirse perch (measure); perch (fish)
péist paysht worm
phápa pope
pholatíochta political
pholatiúil political
pian pain
piardóg cray-fish
píb uilleann peeb ill-in bagpipes
pictiúr pictures
pictiúrlann pick-chewr-lann cinema
piobar pepper
píog úll pee-owg ool apple pie
pionta a pint
píopa pipe
pincín, minnow (fish)
pingin ping-in penny
pinsean pension
pinsinéara pensioner
pioc pick, nothing
piocaim I pick
pionta pint
píopa pipe
píosa piece, bit, patch
piseanna peas
piseóga pish-ogue-ah superstitions
pit vulva
piteog queer, effeminate man, sissy
plaincéad blanket
plámás flattery
pláta plaw-tah plate
pláta beag side plate
pláta mór dinner plate
plé play discuss, discussion
plean plan
pleananna plans
a bpleananna their plans
a gcuid pleananna their plans, their own plans
a gcuid pleananna siadsan their very own plans, vs anyone else's
pleanáil planning
pléasc explode, burst
pléigh discss, deal with, be connected
plocóid plug
plódaithe crowded
pluiméara plumber
pluid blanket (double width)
plump bang, loud noise, peal
plúr flour
pobal community
an pobal i gcoitinne the general public
teach an phobail catholic church building
pobal lonnaithe "settled people", residents
pobalscoil community school
poblacht pub-lucht republic
póca pocket
pocán gabhair he-goat
póg kiss
ag pógadh to kiss
poiblí public
rud a phoibliú to give publicity to something
pointe point, point of time
ar an bpointe on the spot, immediately
pointeáilte punctual, precise, punctilious
Poitin beer
polaitíocht politics
Eolaíocht Pholaitiúil Political Science
polasaí policy
polasaí atheagraithe policy of reorganisation, restructuring
polasaíthe policies
poll hole
pollóg pollock (fish)
port purt jig
portach purt-uckh bog
an Phortaingéilis Portaguese
pórtar porter, stout
pós marry, get married
pósaim I marry
post post, position
posta post, job, mail, post office
postas íochta pust-us ee-ukh-tah postage paid
pósta married
lánúin phósta (a) married couple
a bheith pósta be married
pota pot
pótaire drunkard
praghas price
práinní urgent
praiseach mess
Praiseach a weed that propagates extremely well
praiticiúil practical
práta potato
prátaí praw-tee potatoes
Pratastúnach protestant
préachán crow
printíseach (an) apprentice
priocadh prodding, pinching, stinging, jibing at, biting (fish)
priocaim I prod, pinch, sting; bite (fish)
PriontFheitheoir PrintMonitor
príosún pree-soon prison
priosúinigh Prisioners
próiséas process
pros press, cupboard
prós prose
puinn much
púca pook-ah hobgoblin
puca spread, canvas (of sail)
púcán, small fishing smack
punt poont pound
Puzal Puzzle
Information on Dictionary
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z