IGGL1
Information on Dictionary
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
obair ow-ber work
obair easca easy work
ag obair working
as obair out of work
á gcur as obair being thrown out of their jobs
obráid(í) operation(s) (strictly in the medical sense)
ócáid occasion
ócáid shóisialta social occasion
ocht eight
a hocht a huckht (number) eight
ochtar eight people
0cht déag uckht-jayg eighteen
ochtó ukh-toe eighty
ochtódú eightieth
ochtú eighth
ocras hunger
odhar dun coloured (Scots)
ó dheas owe yass south
óg ooge young
oibrí worker
oibrigh work, use
oíche night
oíche mhaith goodnight
istoíche at night
an oíche anocht tonight
oideachas education
Roinn Oideachais Department of Education
oideachasúil educational
Oifige office
oifigeach eolais information officer
Oifig an phoist ohfig-un-fost Post-office
Oifig eolais uffig-ohl-as Information (office)
oifigiúil official
óige youth
oileán ill-yawn island, (an) island
an t-oileán the island
Oileán Mhanainn Isle of Man
oilte skilled
oilteacht skill
oinniún onion
oiread much, amount, as many
an oiread that much
a oiread so much
oiriúnach suitable, fitting, appropriate
Oir-Ghearmáin in East Germany
oirthear eastern
ól hole drink
ag ól drinking
ólaim I drink
ola ullah oil
olann ull-un wool
olc bad, evil, wicked
go holc badly
oll- (prefix, meaning 'big', 'mega-')
ollamh (a) professor
ollamh le socheolaíocht a professor of sociology
ollamh le diagacht a professor of divinity
OllAmharc CloseView
ollmhór huge
ollstát mega-state
Ollscoil ull-skol University
ollscoileanna universities
olltoghcháin general election
ólta drunk
óltar fuisce whisk(e)y is drunk
óna from
ór ore gold
Oraibh on you
oráid speech
Orainn on us
oráiste orange
oráistí ur-awsh-chee oranges
órbhuí golden yellow
órdhonn auburn
órga golden
orlach inch
orlár floor
Orm on me
Ort on you
Orthu on them
os: os cionn above, over
os comhair in front of
oscail floor
oscailt open
ag oscailt opening
Ar oscailt air-oskalt Open
beidh X ag oscailt X will be opening
go hoscailte openly
níos oscailte more openly
osclófar x x will be opened
ó shin since (time), ago
bliain ó shin a year ago
Ospidéal oh-spid-ale Hospital
osta aysta old
óstán ow-staan Hotel
teah ósta hotel
ó thuaidh owe hoo-ee north
Information on Dictionary
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z