IGGL1
Information on Dictionary
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
na plural of the
than
nor, neither, that not, which not
Ná bac leis naw bawch lesh Do not bother (with
. . it)
Ná caitear tobac naw kath-ar tobak No smoking
nach which is not, is not?
nach mór almost
Nach raibh mé Wasn't I?
nach n-eisíonn X that X does not issue
nádúrthach natural
naíonán infant
náire shame
náireach shameful, disgraceful
naisiun nation
na Náisiúin Aontaithe the United Nations
na mion-náisiúin the small nations
na mion-náisiún of the small nations
náisiúnta national (in context ='at national level')
námhaid enemy
naoi nine
a naoi a nee (number) nine
naoi déag nee-jayg nineteen
naomh saint
ar oileán na naomh to the island of saints
naomhóg coracle
naonúr nine people
naoú ninth
naprún apron
nár that not, which not
na síogaí na shee-ogue-ee fairy folk
nead nyad nest
neaipicín napkin
neaipicín póca handkerchief
néal wink of sleep
neamhcheangailte nonalaigned
neamheacnamaíoch uneconomical
neamhghoilliúnach too thick-skinned to recognise an insult
neamhspleáchas independence
neart lots of strength
neimat minute
neodracht neutrality
Conradh Neodrachta na hÉireann Irish Neutrality League
tíortha neodracha agus neamhcheangailte neutral and nonalaigned countries
not
nigh wash
níl is not; present tense negative of tá.
níl a dhath le gnóthú there is nothing to be gained
Níl a fhios agam neel a iss agom I don't know
Nílim cinnte neel-im keenteh I'm not sure
Nílimid kneelmeed we are not.
Níl mórán Gaeilge agam neel moor-aan gael-ga agom I have not much Irish
Níl mé kneel may I am not.
Níl sé kneel shee he is not
Níl sí kneel shay she is not
Níl siad kneel shed they are not.
Níl sibh kneel sheev you (plural) are not.
Níl tú kneel too you are not.
ním I wash
Ní maith liom é. nee mah lom eh I do not like it
nimh poison
an-nimhneacha very poisonous
níochán washing
níor it was not; negative of is, with past tense marker -r-.
níor shéan siad they didn't deny
níos doichte tighter (in context, tightening up the law)
níos mó bigger/any more
níos mó ná more than
Ní rabhamar We were not
Ní raibh mé I was not
Ní raibh sé He was not
Ní raibh sí She was not
Ní raibh siad They were not
Ní raibh sibh You were not
Ní raibh tú You were not
nithe ar fónamh good things
Ní thosóid sí. It won't start.
Ní thuigim nee higim I do not understand
or
nó gónach until
nócha no-khah ninety
nóchadú ninetieth
noiméad no-mayd minute
Nollaig December, Christmas
Nollaig faoi mhaise (dhuit)! Happy Christmas (to you (singular))!
Nollaig faoi mhaise (dhaoibh)! Happy Christmas (to you (plural))!
faoi Nollaig around Christmas
Mí na Nollag December
nós custom
ar aon nós anyhow
ar nós like
nua noo-ah new
nuaíochat news
nuair when
nuair a thiocfaidh X when X comes (NB. fut.tense: 'will come')
nósanna customs, practices (as in `folk customs')
nósmhaireacht customariness, formality, usual practice
nuachtán newspaper
nuachtáin newspapers
nuachtáin laethiúla daily newspapers
Nuacht Aisiontacht (News Agency ?)
nuair when
núicléach nuclear
ó oh (away) from, since
ó 1939 i leith since 1939, from 1939 on
ó 1897 go dtí 1924 from 1897 to 1924
Information on Dictionary
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z