IGGL1
Information on Dictionary
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
if
má leanann siad if they continue, follow
má leanann tú de(n) if you persist in
mac son
mac léinn student
macasamhail equivalent
machaire plain, flat stretch of land; battle-field
machnaím i reflect
madra modd-ra dog
mada rua mod-ah roo-ah fox
magadh mocking, joking
maide stick, beam
maide rámha oar
maidin morning
ar maidin in théthis morning
maidir le as for, with reference to, about, as concerning
maime mammy
mair live, last
nach maireann X that X do not survive, live
maireachtáil ar an só to live the easy life
maircréal mackerel
mairg regret,trouble
Máirt tuesday
an Mháirt Tuesday
dé máirt on tuesday
mairteoil beef
máistir master, schoolmaster
máistreás mistress, shcoolmistress
maith good
Ar mhaith leat ceann? err voh lat ky-ann Would you like one?
go maith well
is maith liom I like
ba mhaith liom I would like
maith go leor all right
ba mhaith liom I should like
ar mhaith leat would you like
ba mhaith leo they would like
maitheas wealth, prosperity
maitheas good, as in a good result
aon mhaitheas any good
maiteoil mutton
maithim I forgive
mála bag
mall late, slow
go mall slowly
ar na mallaibh recently, lately
mana motto
maoin riches
maol bald
mapa map
mar as/because, like
cad é mar ? . . how . . ?
mar an gcéanna the same
mar gheall because
mar sin then, therefore, (in that case)
mar shampla for example
mar sin féin all the same, even so
mara unless, if not
marach only for, except for
marach gónach except for the fact that
maraigh kill
marar if not, unless
marbh dead
marc mark, target
as marc off target, wrong
marcaíocht ride, riding, lift
margadh market
Márta March
maru marketing
Má sé do thoil é may shay do hull ay Please, May I
masla (an) insult
máthair mother
may I, me
meabhair mind, memory
meadhair chinn intelligence
meabhrach intelligent
meacan dearga carrots
meach bee
méad: cé mhéad how much/how many
cé mhéad atá ar . .? ? . how much is . ?
ar a mhéad at most
meadhg whey
méadú (an) increase
meádú mór a big increase
méadú ar thrácht increase in traffic
ag méadú increasing
meaisín machine
mealbhóg satchel, bag
meall lump, mass
meamram memo
meán middle
meán oíche midnight
meán lae midday
an Mhuir Meann the Irish Sea
Meán Fómhair September
meánscoil secondary school
méaracha coise toes
meas regard, esteem, think
meas tú do you think ...?
measaim I think
measartha: go measartha fairly well
measc: i measc among, amidst
measc mix, stir
meascán miscellany, mixture
meastar it is thought, estimated
meastar go estimated that
méid amount
an méid sin that much
dá mhéid however much
méid na tocsaine amount of toxin
cén mhéid what size
meigeachumhacht super(mega)-power
an dá mheigeachumhacht the two mega-powers
meigeall a goat's beard, goatee
méir finger
Meireacá American
Meiriceánach American
i bpáipéar Meiriceánach in an American newspaper
meisce drunkenness
ar meisce drunk, drunken
Meitheamh June
meon mind, character, opinion
meon na ndaoine the belief, disposition, ethos of the people
meon loighciúil logical mind
mh'anam indeed, faith
month
an mhí seo this month
mí na Samhna the month of November
mí na Nollag the month of December
mian desire
mias a dish
mil mill honey
míle meel-ah a thousand, mile
míleata militant, military
milis sweet
miliú thousandth
mill destroy, ruin
milleán blame
cur milleán ar blaming
millim I destroy
milliún mill-oon a million
milliúnú millionth
milliúnaí (a) millionaire
milliún punt one million Irish pounds
milseán mill-shawn candy
mílte thousands
mímhúinte bad-mannered, impolite
min meal
mín fine,smooth
minic: go minic often
go mion is go minic very often
ministéara min-ish-chair minister
mínleach level grassy land; fairway (golf)
míntír mainland
mionlach minority (usual word for 'minority')
mionlaigh minorities
mionn oath
Míonna na bliana Months of the year
miosúr tape measure
miltóig glove
mise emphatic form of i (me)
míshaolta not of this world
míshásta dissatisfied,unhappy with their lot
misneach courage
miste the worse for it, harm
ní miste le ...doesn't mind
mithid: ní mithid duit it is time for you
Mná mun-awe Ladies(women)
na mná seo these women
how many
is mó duine many a person
Mo muh My
moch: go moch early
móide: ní móide it is unlikely
moill delay
móin turf, peat
mointeán rough peaty land; reclaimed bog
mol praise, recommend
moladh (a) recommendation
mholadh propose. can also mean praise
molaim i praise, commend
molann sí she recommends
moltaí recommendations
atá molta ag XYZ (which is) recommended, proposed by XYZ
monarcha factory
monatóireacht monitoring
Monatóirí Monitor
mór moor big, large
an mór how much
nach mór almost
mór millteach huge
mór-le-rá important, widely spoken of
tá mé mór le I am friendly with
níor mhór dhom I am obliged to
morálta (a) moral
am mhorátacht morality
mórán much, many, almost
morgáiste mortgage
mórsheisear seven people
mórsheisear ban seven women
mórsheisear fear seven men
mórthimpeall all round
mórthír mainland (see míntír)
Mosc Mosque
Moslamach Moslem
mothaigh feel, perceive
gan mothú unconscious
múch extinguish, put out, quench
muic muck pig
muiceoil mwick-ole pork
muid we
muid féin ourselves
múin teach
múineadh teaching
múinfear x x will be taught
muineál neck
múinim I teach
muinín confidence, trust
déanamh muinín as trusting
tá muinín agam as I trust in
múinte polite, well-mannered
muinteartha friendly
an-mhuinteartha very friendly
múinteoir(í) moon-chore teacher(s)
muintir people (family or community grouping)
múintir na háite the locals, the people of the place
muir mwirr sea
Muir Éireann the Irish Sea
ar Mhuir Éireann on the Irish Sea
an Mhuir Meann the Irish Sea
thar Mhuir Éireann across the Irish Sea
Muire virgin Mary
múisc vomit
tá múisc orm I feel sick
muise, mhuise (one way of saying 'well, well,' 'dearie me')
a mhuirnín ! voorneen dearest !
mullaigh summit
mún urine
Muran gorm grassy sand-dunes
Murascail Gulf
murlach kingfisher (bird)
Information on Dictionary
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z