IGGL1
Information on Dictionary
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
need, necessity
tá gá le X X is needed
in am an ghátair in time of need
gabáiste cabbage
gabh go
gabha blacksmith
gabháil catch
gabhaim i take, i go
gabhaim pardún agat I apologise (to you)(singular)
gabhaim pardún agaibh I apologise (to you) (plural)
gabháltas a holding (of land, etc.)
gabhar gow-er goat
Gabh mo leithscéal gav moh leh-shh-kale) Excuse me (sorry)
gach every
gach uile every
gadaí thief
gadhar dog
Gaeilge, Ghaeilge Irish
Gaeilgeoir(í) Gaelic speaker(s)
Gaeilgeoireacht Irish speaking area
Gaeltacht, Ghaeltacht Irish speaking area
breac-Ghaeltacht (hard to translate) area(s) on edge of Gaeltacht
Gaillimh Galway
na Gaillimhe of Galway
gaineamh sand
gaineamhlach desert
gainne scale (of fish)
gairdín gardyeen garden
gáire (also "gáirí") gaw-ray laugh, laughter
ag gáire laughing
gairfean rough land or weather
gáirí laughing
gairid short
le gairid recently
go gairid shortly
gaisce feat, boast
déanamh gaisce boasting
galaoireach soap
galar disease, sickness
gall anglified person, foreigner
Galltacht, Galltachta English speaking area
galún gallon
gamhain calf
gan without
gan chúis fhónta without due cause, reason, justification
gann scarce
gaofar gwee-fur windy
gaol relation
gaol gairid close relationship (between people)
tá gaol agam le I am related to
gaoth wind
gar near
gar dó féin selfish
Garchabhair Dhiosca Disk First Aid
Garda gard-ah Policeman/Guard
garraí field, garden
garsún boy
gas stem, stalk
gais stems, stalks
gasúr child
gasta quick
go gasta guickly
gceart: ceart right, correct
i gceart rightly
goose
geadán a patch of land
geal gyal bright, white
go geal brilliantly
gealach moon
geall pledge, wager, bet
geall le almost
mar gheall ar concerning, because of
i ngeall ar because of
ní i ngeall ar not because of
gealladh promising
geansaí gan-zee sweater, jumper,jersey
géar sharp, sour
ngéarcéim crisis, emergency
géarcoimhlinte sour competition
gearán complaint
gearánaim i complain
geard yard
Gearmáin, Ghearmáin Germany
Gearmánais German language
Ghearmáinis German
an Ghearmáin Germany
na Gearmáine of Germany
Gearmánach, Ghearmánacha German
uile ghearmánach all german
gearr short
is gearr go soon
is gearr gónach it wil be a short time until
gearr cut
gearraim I cut
gearradh cutting
gearrscéal short story
Gearrthóg Scrap
geata gate
géill yield, submit
Géill slí gael-shlee Yield right of way/give way
ag géilleadh yielding, giving in
geilleagair an Iarthair Western economies
geilleagrach pertaining to economy
geimhreadh gev-rah winter
geirseach young girl
geobhlach jowl; gills (of fish)
ghabhlóg ghow-lowg fork
gheibhim i get
although, even though
giadh goose
Ginearálta General
ginmhilleadh induced abortion
ginn wedge
giodam sprightly walk
giorracht shortness
ag dul i ngiorracht getting shorter
giota small portion
Giúdach (a) Jew
ghiúdah jewish
Giúdaigh Jews
giúistís district justice
glac take, seize, accept
glac closed hand(ful), grasp
glacadóir receiver
glacaim I take, I accept
glacdh: go glacdh accepting, assuming
glan glon clean
glanadh cleaning
glanaim I clean
glaoch call
cur glaoch ar calling up, ringing
glaoim I call
Glas gloos Green (gaining ground over 'uaine'), grey
glas-shúileach blue-eyed, grey-eyed
glasán linnet; whiting (fish)
glasbhuí greenish yellow; olive green
glasuaine vivid green
glas lock
glasáil lock
glasraí gloss-ree vegetables
gleann glyann valley
gleo noise
glic cute, cunning, cleaver
glinne winding-frame for fishing line
glinneálaim, glinneáil I wind (as fishing-line)
glinniúint staring
gliogar crock, unstable
gliomach glum-ukh lobster
gloine glass
glóire glory
gluaiseacht movement
gluaiseacht na mban the women's movement
gluaisteán (a) car
gluaisteáin gloosh-chawn cars
glugh call
glúin knee, generation
gnaithe business, affairs
gnaoiúil decent, generous
gnáth usual
de ghnáth usually
gnáthach customary
gníomh act, action
gníomhaireacht agency
gníomhaireacht taistil travel agency
gníomhaireacht fostaíochta employment agency
gníomhaireachtaí agencies
gnó business
Gnothaí Eactracha of Foreign Affairs
gnóthaigh win, gain
ghnóthaigh won
gnóthaichtáil winning
go adverb prefix
go up to, till, as far as
go that
gob beak, snout; point (of land)
gobán súraic soother ('dummy')
Go breá fine
Go ceann seachtaine For a week
Go dona bad(ly)
Go dtí as far as, towards (place), until (time)
go dtí seo up to this (time), until now
go dtí anois until now (time)
go gcuirfear deireadh le that an end will be put to
go holc badly
goid steal
Goidé mar tá tú gidjay mar taw thoo Ulster Irish
goil going
dul chun cinn progress
goile stomach,appetite, guts
goirdeacht shortness
goirt salty
gol gull cry
Go léir all
Go maith guh moyh good, well
go mall slowly
Go mbeirimid beo ar an am seo arís! May we live to see out another
. . year!
go measartha guh mss-ar-ha fair
Go n-éirí do bhóthar leat go ny-reh doh vohar lat Bon voyage, good luck
gonta concise
Go raibh maith agat go rave mah agot Thank you
Gorm gurum Blue
gormghlas blue-green; sea-green; aquamarine
gort cornfield
gorú (gortaigh) hurt, injure
gorta famine
gortaím I hurt, I injure
go speisialta especially
grá love
a ghrá mo chroí love of my heart!
i ngrá in love
gráin hatred, detestation
gráinne grain
gránna ugly
grásta grace
grásta ó Dhia air God rest him
greadadh scorching, warming
greann humor, fun
gréasaí shoemaker
an Ghréigis. Greek
greim grip, bite, bit, stitch, hold
greim docht a firm hold, a firm grip
grian sun
grianmhar green-war sunny
gruagach groo-ug-ukh hairy goblin
gruaig hair
gruama gloomy
gual coal
ag iompar guail carrying coal
gualainn shoulder
guídh prayer, wish
gúna goonah a dress, frock
gúna oíche goonah ee-hah nightdress
gúna seomra goonah shum-rah dressing gown
gunna gun
gur that was, that would be (subordinating conjunction go with past or conditional tense marker -r) that was (with -b before vowel)
. . gurb
go háirithe especially
Information on Dictionary
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z