IGGL1
Information on Dictionary
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
fabhar favour
fad length
ar fad entirley, altogether
i bhfad far, for a long time
ar fhad in length
fad is atá as long as (timespan)
aidhm fhadtéarmach long-term aim
fada foda long
le fada for a long time, this long time
le fada an lá for many's the day
fadbhreathnaíoch farseeing
fadhb(anna) problem(s)
na fadhbanna a réiteach to solve the problems
fadó fod-oh long ago
fág (fágáil) leave
fágaim I leave
ag fágaint leaving
faid length (time or distance)
faigh (fáil) get, find
ag fáil getting
le fáil to be got
fáil amach finding out
faighim I get
fáil réidh be finished with
faill cliff
faillíoch neglectful
Fáilte fwal-tche welcome
fáiltíonn X roimh X welcomes
fainic warning, beware of!
fainne ring
faire shame
á faire watching, guarding, minding it (feminine object)
fairsing wide, extensive, plentiful, spacious
faisean fashion, habit
faiseanta fashionable
faitíos fear, timidity
fál (falach) hedge, hide
i bhfalach in hiding, hidden
falamh empty
falla wall
falsóir lazybones
fan wait, stay, remain
ag fanacht waiting
fan bomaite wait a minute
fanacht wait, stay
fanacht amach ó stay clear of, away from
fanacht glan amach ó stay well clear of, well away from
fána: le fána sloping
fánach pointless, aimless
fanaim I wait
faoi by, before, under, about
faoi réir ready
faoi cheannas under the leadership (of)
faoi scáth under the auspices of, shadow of
faoi smacht under control
faoi rún confidential
faoi bhun y under y
faoileán fwee-lawn seagull
faoin tuath in the countryside
faoitín, whiting
faoraor alas, unfortunately
farc fork
farraige fahr-ig-uh sea
fás faws grow
fasc ioda (of sense)
fascadh shelter
fata potato
cur fhataí sowing potatoes
fáth cause, reason
cad fáth why
cen fáth for what reason
under
fé ndear caused
tabhairt fé ndeara to notice
feabhas goodness, excellence, improvement
feabhas mór a big improvement
a fheabhsú to improve
chun feabhais improving
Feabhra Fheabhra Febuary
feabhsaigh (feabhsú) improve
féachaim I look
feachtas campaign
ar fheachtas ar bith (because of) any campaign
féad (féadachtáil) can
feadaíl whistling
féadaim I can
feadar: ní fheadar I do not know
feadh during, throughout
ar feadh for the duration of
feall treachery, foul deed
fear far man
fear an tí man of the house
fear pósta (a) married man (no aspiration : masc.nominative.)
beirt fear two men
féar grass
fearann land, ground, territory: baile f., townland
baile fearainn townland
fearg anger
fearr better, best
is fearr liom I perfer
b'fhearr liom I would perfer
féasóg beard
feasta in the future,from now on
feic (feiceáil) see
feicfidh tú will see
feicim i see
le feiceáil to be seen
feidhm use, function
féidir possible, can
b'fhéidir bay-jirr maybe, perhaps (lit."It would be possible")
is féidir liom I can
feidhmeannach agent,executive
feil (feiliúint) suit, be appropriate
féile festival
féilire calendar
feiliúnach suitable, appropriate
feilm farm
feilméara farmer
feilméaracht farming
féin self, own, even
mo chóta féin my own coat
mé féin myself
sinn féin ourselves alone
féiniúlacht selfhood, separate identitiy
féinmhuinín self-confidence
féinphléisiúr masturbation
féinrialú self-government
Feirimeoiri Farmers
féirín beag breise miniWRITER
feirm(eacha) farm(s)
feirmeacha beaga small farms
feirmeoir(í) farmer(s)
feirmeoireacht farming
Feiste Dhúiseachta Startup Device
féith sinew, muscle, vein (here means 'talent,gift')
féith an cheoil musical talent
féith na filíochta talent for poetry
féith an ghrinn a sense of humour
fé láthair at present, currently
feochta whithered
feoil fyole meat
na feola of meat
fiacail tooth
fiacla teeth
fiaclóir dentist
fiafraí (fiafraigh) ask
fiafraím I ask
fiáin wild, fierce
Fianna Fáil political party
fiche fih-ah twenty
feichead score (twenty)
fiche bliain twenty years
filí poet, songmaster
filíocht poetry
fill (filleadh) return, fold
fimínteacht hypocrisy
Finder Finder
Fine Gael political party
fíogach dog-fish
fíon fee-un wine
Fionlainn Finland
an Fhionlainn Finland
fionnrua sandy (colour of hair, etc.)
fionnuar fin-oor cool
fíor feer true
fíor-uisce springwater
fios knowledge
cur fios ar sending for
tá a fhios agam know
a fhios "its knowledge; knowledge of it"
níl a fhios agam I don't know
cá bhfios dom how do i know
fiosruithe fees-ruh-e Inquiries
fir Men
fir ag obair fir egg ober Men at work
na fir seo these men
fírinne truth
beagán den fhírinne some truth, a little of the truth
fisic fisic physics
Fístaifeadán Video Cassete Recorder
fístéip videotape
fiú worth
is fiú it seems wothwile
fiuchadh boiling
flaitheas sovereignty
flaithis heaven
flaithiúil generous
flannbhuí orange-colour
flannrua blood-red
fleá party
fliuch (fliuchadh fluckh wet
fobhríste underpants
focal word
fóchupán fo-cup-awn saucer
fód sod
foghail stealing,trespassing
foghlaim learn
foghlaimím I learn
foghlaimeoir(í) learner(s)
foghúna petticoat
Fógra foe-grah Notice
fógra(í) fostaíochta employment notice(s), job advert(s)
ag fógairt announcing
fógraímís let's announce, let's declare
fógraíodh X X was announced
foighdeach patient
foighne (foighid) patience
fóill yet
go fóill for a while, yet
foilsigh (foilsiú) sh
foilsítear X X are (is) published
foilsitheoir(í) publisher(s)
foinse (a) source
foireann crew, team, staff, set
foirgneamh building (place, not work)
foirgnimh buildings
foirgnimh ársa ancient buildings
foláir Used with Ní
ní foláir do it is obligatory for
ní foláir dom I must
folamh empty
folláin healthy
fómhar foe-war autumn
fomhuireán (a) submarine
fomhuireáin núicléacha nuclear submarines
fón telephone
fonn desire
go fóill yet, still
Forásach progressive;
forc fork
forleathan widespread
fórsaí forces
fórsaí láidre strong forces
fosta as well, also
fostaíocht employment
fostaithe employed
Frainc Fhrainc France
Fraincis French
an Fhraincis, French
fráma frame
francach frong-cuckh rat
Francach French woman
fraoch fury
fré another way way of saying trí
freagair (freagairt) answer
Freagróir Responder
freagra (an) answer
freagarthacht answerable
freisin fre-shin also
friofac barb (as of fishing hook)
fuacht a cold
fuadar haste
fuagair (fuagairt) call out, announce
fuaigh (fuáil) sew
Fuaim Sound
fuar foo-ur cold
fud throughout
ar fud throughout
ar fud na hEorpa all over Europe
fuil blood
cur fola bleeding
fuil: ná fuil is not
An bhfuilimid on willmeed Are we?
An bhfuil mé on will may Am I?
An bhfuil sé on will shee is he?
An bhfuil sí on will shay is she?
An bhfuil siad on will shed Are they?
An bhfuil sibh on will sheev Are you (plural)?
An bhfuil tú on will too are you?
go bhfuil that there is (fuil is a form of tá;
go is a subordinating conjunction that causes bh- before -f)
go bhfuiltear it is
fuilim I am
fuinneog window
fuiscí whiskey
fulaingt suffering
á fhulaingt ag X being suffered by X
furasta easy
Information on Dictionary
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z