IGGL1
Information on Dictionary
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
two
an dá the two
if
to his, etc.
dá gcuid féin of their own
dá bharr sin because of that
dabht doubt
daichead dockh-ad forty
dáil drawl parliament
Dáil Éireann the Irish Parliament
Dáil Westminster the Westminster Parliament
Dáil na Breataine the British Parliament
dailtín brat
An Daingean Dingle
daingean in éadan steadfastly opposed to
daingean firm
dair oak tree
dall blind
damanta damned
damhsa dance
ag damhsa dancing
dána bold
i ndán do in store for
dánlann art gallery
daoine people
duine person
daoine fasta adults
do dhaoine fasta to adults
daoine a thuigeann people who understand
daoine óga young people
daonra population
daor dear
dar Dia! by God
dar le according to
dara second (number two)
dath daw-hanna Color
a dhath nothing
ar aon dath the one color
de deh from, of, off
deá(-) good
dea-thoil goodwill
deacair difficult
nios deacra more difficult
na deacrachtaí a aithint to identify the difficulties
na deacrachtaí a réiteach to resolve the difficulties
deacracht difficulty
déag -teen
deaide daddy
dealbh appearance, shape
déan do, make
déan locháinín do a wee wee
ag déanamh doing
déanamh ar making for
déanamh amach making out, reckoning
déanach late
déantús manufacture
deara: tugaim faoi deara I Notice
Déardaoin, Dhéardaoin Thursday
dearfa positive
dearg dyarg Red (but not hair, fur), redden, light (pipe, fire)
dearmad without doubt, mistake
déanamh dearmad forgetting
dearmhadaim i forget
deartháir brother
deas dyeas nice, pretty
deas right (side)
dea-scéal(a) good news
deatach smoke
de dheasca because of
de dheasca na moille because of the delay
deich ten
a deich a jeh (number) ten
deichiú tenth
deichniúr ten people
deichniúr de na h-Éireannaigh Ten Irish people
deich lá ten days
deifir hurry, haste
deilbh wrap (in weaving)
deimhin certain
go deimhin guh jev-in certainly, indeed
deinim i do
déine an tsaoil the harshness of life
deir say
deir Hilary Tovey says Hilary Tovey
deir na nuachtáin the newspapers say
deireann (sometimes used instead of 'deir') X say(s)
déirc alms
deireadh end
fé dheireadh thiar thall at long last, finally
deireadh seachtaine weekend
chun deiridh backwards
faoi dheireadh at last
sa deireadh in the end/at last
deireadh na bliana the end of the year
Deireadh Fómhair October
deireanach last, late, final
le deireanas lately, recently
deirgeacht redness
deirim i say
(níos) deirní (more) later
deis opportunity, apparatus
deisithe mended
deo: go deo for ever
deoch jukh a drink
deonach voluntary
deontas (a) grant (monetary assistance)
ar thóir deontais in search of a grant
de réir according to
dhá if
dhá tóof him/her
dhá of all those that
dhá two
a dó (number)two
dhá bhliain two years
dhá lasta two loads
dhá oiread twice the size
dhá fhichead forty
dháiríre in earnest, seriously
dhar tóof us
dháréag twelve people
dhá mhíle dheág twelve miles
dheas: ó dheas southwards, in/from the south
dhein did, made
ar dheis to the right
Dia, Dhia God
Dia duit dea dit or _dea gwit_ Hello (God be with you)
Dia is Muire duit dea is mura dit Reply to Dia duit
Buíochas le Dia Thank God
diabhal yeaw-il devil
diagacht divinity
diaidh after
i ndiaidh (have)
dialann diary
dícheall one's best effort
díchoimisiúnú decomisioning
dideanaí refugee
dífhostaithe unemployed
difríocht difference
dílis faithful, dear, loyal
dílis don chreideamh loyal to the faith, to their religion
dinnéar jin-air dinner
díobháil harm, damage
díol sell, sale (of)
díolaim I sell
ag diomailt squandering
díospóireacht debate, discussion
an díospóireacht the debate, the discussion
diothu distruction
díreach straight, direct, honest
go díreach exactly, indeed, just, directly
díthreabh wilderness, uninhabited land
diúil suck
tá sé ag diúl an bhainne he is sucking the milk
diúltaím I refuse
dhiúltaigh Albert Reynolds Albert Reynolds refused
dlí jlee law
an dlí the law
ó thaobh dlí from the legal standpoint, in law
dlíodóir lawyer, solicitor, legal person
dlúthbhaint close relationship (between things, NOT people)
do duh Your
two
ceann nó dhó one or two
faoi dhó twice
doe to for
dom to me
duit to you
to him/it
di to her/it
dúinn to us
daoibh to you
dóibh to them
dócha probable
is dócha it is likely
dochar harm
dóchas hope
docht firm
dochtúr doctor
dodhéanta impossible to do
doicheallach inhospitable
dóigh burn
dóigh likely, probable
is dóigh liom I think it likely
is dóigh le it seems likely (to), suppose
ar ndóigh of course, needless to say
is dóigh liom go it is my opinion that, I think that
ní dóigh liom go I do not think that, I do not believe
doimhine depth
doimhnis depth
doirt (doirtim) approach, draw near
doiséinne dozen
domhain deep
domhan world
Domhnaigh, Dhomhnaigh Sunday
dona bad
donacht badness, illness
Donn down Brown
súile donna brown eyes, hazel eyes
donnbhuí yellowish brown; fallow; biscuit
donndearg reddish brown
donnfhionn light brown
donnrua russet; chestnut; bay
doras door
dorcha durr-ka dark
dorchadas darkness
dorn fist
dorú, doruithe, line
dosaen duz-ayn dozen
dóthain enough, sufficiency
mo dhóthain my fill, as much as I want
dothóigthe impossible to rear
draíocht dree-uckht magic
drama drama
dramhaíl waste (as in garbage, refuse)
dream crowd, party, group
dream amháin one group
dréimire ladder
dreoilín droll-een wren
driofúr sister
driosúr dresser
droch- bad
drochnósmhaireacht bad practice
drochscéal(a) bad news
ndroch-chaoí bad way
drogall reluctance
droichead bridge
droichead dola toll-bridge
droim back
druncaera drunk
dtí dee since
dtús: ar dtús at first
duais(eanna) prize(s)
duán, hood; kidney
duart I said
dubh duv Black
dubhaigh blacken
duchais native
dúchan blackening, potato blight
dúchas birthright,heritage(here,more like 'nature')
dúghlas dark green; dark grey; livid
dúghorm dark blue; navy-blue; purple in the face
dúil desire
dúin close, shut
duine person
an duine thú (a) are you a person (who)
duine a mhaslú to insult a person
duine deaslámhach someone good at working with their hands
duine deisbhéalach a good conversationalist, someone good with words
duine goilliúnach a sensitive person, one easily hurt, offended
aon duine anyone
gach aon duine everyone
a d'fheil dúinn which suited us, suited us fine
dúirt said
dúirt Carol Fox Carol Fox said
dúirt sí she said
dúirt sé he said
dúiseacht state of being awake, to awaken
i mo dhúoseacht awake
i do dhúiseacht awake (you awake)
ina dhúiseacht him awake
ina dúiseacht her awake
inár ndúiseacht us awake ("in our waking")
ina ndúiseacht them awake ("in their waking, wakefulness")
dúisigh wake, awaken
dul dull go
ag dul going
dul chun cinn progress
dumhach sandhill, dune
dún close
ag dúnadh closing
dúnta closed
dúnaim I shut
dusta dust
Information on Dictionary
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z