IGGL1
Information on Dictionary
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaw Where
Cá bhfuil? kaw will Where is?
Cá bhfuil sé? kaw will shay Where is it?
cabaire talkative person
cabaireacht prattling, nattering
cabáiste cob-awsh-cheh cabbage
cabhair assistance, help
cabhantar counter
cabhlach navy
cac shit
cáca cake, (homemade)bread
cad what?
cadás cod-aws cotton
Cad é kod ay what
Cad é sin? kod eh shin What is that?
Cad tá ort? What is worng with you
Cad é mar kod ay mar how
Cadhnra Battery
cág cawg jackdaw
caid ball (football)
cáideo how long since
caife caff-ay café/coffee
cáil fame, renown, reputation
cailc chalk
Cailín call-een a girl
cáilíuil famous, renowned
caill (cailleadh) lose, miss
cailleach kall-yuckh witch
caillim I lose
caint talk, conversation, speech, chat, exchange, discussion
caint ar mentioning, talking of
cainteannaí talks
an chaint the talk
an chaint uile all the talk
an chaint ar fad all the talk
caint bhaoth pointless, foolish talk
cainteoir speaker
cáinteoirí fault-finders
cainteoirí speakers
caipín cap
caiptín captain
cairde friends
cairdeas friendship
a chairde ! friends - vocative
a chairde his friends
a cairde her friends
mo chairde my friends
ár gcairde our friends
do chairde your friends (singular)
bhur gcairde your friends (plural)
a gcairde their friends
cáis cawsh cheese
Cáisc Easter
An Cháisc un chaushk Easter
caisleán kosh-lawn castle
caite (caith) use (up), spend, wear, throw, shoot, have to
...seo caite last ...
caitheamh spending
caitheamh faoi taking a seat
i gcaitheamh during
i gcaitheamh na / an during the
caithim I spend, throw, use
Caitliceach, Chaitliceach (a) Catholic
Caitlicigh Catholics
caladh, calaí, quay, port, landing-place
call call, need, necessity
cam crooked
gcampaí camps
canad where
candáil auction
canna tin/can
cantalach cantanakerous, bad-humored
caoga kweeg-ah fifty
caogadú fifith
caoi way, opportunity, means
ar aon caoi at any rate
cur caoi ar fixing, mending
sa gcaoi gónach in order that, so that
cén chaoi what way how
is é an chaoi actually
Caoimhín, Chaoimhín Kevin
caoin (caoineadh) cry, lament
ag caoineadh crying
caoireoil queer-ole mutton
caoirigh plural
caol narrow, slender
caomhaigh conservatives
caomhnaigh preserve
caora queer-ah sheep
capall cop-ull horse
captaen captain
cár cawr car
cara friend
a chara na n-árann ! my dear friend! (said to heal/seal friendship)
carabhat tie
carabhata scarf
caraid friend
carr car
carraig rock
carraig an Aifrinn corr-ig un af-inn Mass rock
Carrchlós car-khlos Car-park
cárta card
cárta phoist cawr-tah fwisht postcard
carthanachta charitable
cás case, sympathy
cuir i gcás take for instance, for example
an cás ar son the case for
i gcás úisc olla in the case of lanolin
i gcás céarach beach in the case of beeswax
cas turn, sing, play, meet
casadh turning
casaim I turn
casóg jacket
casta complicated
castáil meeting
casúr hammer
cat cot cat
cath koh battle
Cathain? caw-hin When?
cathain a thiocfaidh X when X will come, when will X come
cathair coh-urr city
na cathrach of the city
Cathal, Chathal Charles
Cathal ó hEochaidh Charles Haughey
Chathail Uí Eochaidh of Charles Haughey
cathaoir chair
cathaoirleach chairperson
kay who, what, where
cé sin? kay shin who's that?
Cé againn? kay agwin Which (one) of us?
Cé a rinne é? kay ah reen-eh eh Who did it?
Cé chaoi bhfuil tú? kay hay will thoo Connaught Irish
Cé leis é? kay lesh eh Who is it?
Cé mhéad? kay vade How much?
Cé mhéad atá ar. . .? how much is . . .
cé mhéid what size
níl a fhios cén there is no knowing how
cé gónach although, even though
quay
ceacht lesson
na ceachtanna seo these lessons
ceachtar either,any
cead permission, leave
céad kayd a hundred
an céad the first
an chéad fhéile the first festival
b'shin an chéad fhéile that was the first festival
céadú hundredth
ceadaithe permitted
Céadaoin, Chéadaoin Wednesday
an Chéadaoin seo chugainn this coming (next) Wednesday
ceadúnas kyad-oon-as license
ceadúnais licences
ceamara camara
Ceanada Canada (no 'an' in nominative)
Cheanada of Canada (no 'na' in genitive)
ceangal (ceangail) tie, bind
ceangailte le tied to, linked to, bound up with
ceann kyann head, one, roof, end
ceann cipín numskull, bone-head, blockhead
a cheann cipín ! (you) numskull !
mo cheann my head
ceann amháin one
dhá cheann two
an ceann sin that one
punt an ceann one pound each
faoi cheann at the end of, after
go ceann for (a space of time)
ceann tíre cyann cheer-eh headland
tinneas cinn headache
céanna same
mar an gcéanna the same (way)
ceannacht (ceannaigh) buy
ceannach I buy
ceannadhairt pillow
ceannaire (a) leader
ceannaithe face, features
ceanncheathrú headquarters
CeannLuibhne KeyCaps
ceantar district, area
ceanúil ar fond of
ceap (ceapadh) think
ceapach plot (of land), flowerbed
ceapaim I think
ceapann sí she thinks
ceapann sé he thinks
ceapann siad they think
ceapaire sandwich
ceapairí sandwiches
ceapóg small plot (of land), flower-bed
ceaptha susposed to
cearc kyarc hen
Céard what
céard é féin what is it?
Céard a deir tú? kay-erd ah der thu What (did you say)
Céard atá uait? kay-erd a-tah ooth What do you want?
Ceardchumann (trade ) Union
céardós what sort of?
cearr wrong
ceart(a) correct/right(s)
cert a bhaint to manage, find satifactory
a gcearta their rights
cearta mhuintir na Gaeilge the rights of the Gaelic-speaking community
cearta aistriúcháin translation rights
cearta daonna human rights
cearta foilsithe publishing rights
cearta na mban women's rights
ceárta forge
ceas heavy feeling after meal
céatadán percentage
ceathach kyah-uckh showery
Ceartchreidmheach Orthodox (Russian Orthodox)
cearthair four
a ceathair a keh-at four
ceathair déag kehar-jayg fourteen
ceathrar four people
cearthrú quarter, fourth, thigh
céibh pier, quay
ceil conceal
céile spouse
a céile each other
le chéile together
ó chéile asunder
as a chéile in a row, consecutively
mar a chéile alike, same
scartha óna chéile separated from each other
Céilí kay-lee Irish dance
ceilim I conceal
ceim steep, degree, style
céim dhiúltach negative step, backward step
ceimic cemic chemistry
ceimiceach chemical
céimseata came-shuh-tah geometry
céir wax
ceird trade, skill
ceirnín ker-nyeen record
ceist(eanna) kesht question(s)
i gceist in question, under consideration
an cheist is práinní the most urgent question
á gceistiú being questioned
ceithre four (objects)
ceithre fichid duine eighty people
Cén which
Cén áit? kane aawt Which place?
Cén aois thú? kane ee-sh hu How old are you?
Cén chaoi? kane qwee Which way?
Cén déanamh í? What make is it?
cén fáth why
Cén fear é? kane far eh Which man is it?
Cén t-am é? kane tom eh What time is it?
cén uair? when?
ceo fog;anything, nothing
ceol kyole sing, music
ceolchoirm kyole-khirm concert
ceoltóir musician
ceomhar kyo-wur foggy
cérb as duit? where are you from?
Cérbh é sin? kerb eh shin Who was that?
Cérb iad? kerb eed Who are they?
á cháineadh being criticized, censured
chaith sé amach he regurgitated his food
chaitheamh cast
vóta a chaitheamh to cast a vote
chas x ar y x met y
chéad first
an chéad duine eile! next!
den chéad uair for the first time
cheal for lack of
cheana previously, already
an lá cheana the other day
cheana féin already
cheap sí she thought
cheithre four
chim I see
chistin chishtin kitchen
choíche ever, always
choichín never
choinnigh keep
cé choinnigh ? who kept (question)
a choinnigh who kept (statement)
a choinneáil to keep
chomh as
chomh fada siar le 1876 as far back as 1876
Chomh luath agus is féidir. As soon as possible.
chomh ... le as .. as (as good as, as rich as, etc.)
chomh maith le as well as
chomh sciobtha le as fast as
chomh gasta is a dhein as fast as it did ('gasta'='sciobtha')
ar chomhchéim equal
chomh fada le Y as long as Y
chonac I saw
chonaic sí she thought
chonlan fhéin own accord,own initiative
cosc prohibition
a chosc to prevent, forbid
a chosaint (to) defend
a gcearta a chosaint to defend their rights
chraolann broadcast
á chraoladh being broadcast
beidh X á chraoladh X will be being broadcast
a chreideann é sin who believe that, who hold that view
a chruthú to create
chuaigh sí she went
chuas I went
chuala I heard
chúig five
chuir put (past tense)
chuir ar aghaidh chuig an (to happen at the)
chúis reason
chun to, towards
chun cuidiú le to help, assist
chun déileáil le to deal with
chun tosaigh (ar Y) ahead (of Y)
chúns while
ciall sense
ciallmhar sensible, wise
bíodh ciall agat! have sense! be reasonable!
cian: ó chianaibh a while ago, just now
Cianrialú Remote Control
cíaróg keer-ohg beetle
Ciarraí, Chiarraí Kerry
Co. Chiarraí Co. Kerry
ciarsúr keer-soor hankerchief
cibé ar bith cé whoever, whatever
cigire kig-irre inspector
cill churchyard
Cill Airne Killarney
Cill Chainnigh Kilkenny
cine race
cineál kind, sort, sort of, somewhat
ciníoch racist
cinn decide
cinneadh decision
cinnte surely, indeed, certainly
cíoch breast
níor baineadh den chíoch fós é he hasn't been weaned yet (from breast)
cíochbheart bra
cion affection
goil i gcion ar impressing, effecting
cionn over, above
os coinn above, over
thar cionn excellent
cíor comb, ridge
cíos(anna) rent(s)
tó igeáil ar cíos hiring
ciotach gauche, awkard
ciotaíl awkardness
cioth shower
ciseán basket
cisíocht funding
císte kish-cheh cake
cisteanach kitchen
citeal kittil kettle
Ciúnas que-nas Silence!
ciúin quiet
ciúineadas quietness, slience
ciúiniú (ciúinigh) quieten
ciumhais blanket
clabhaitín, clúidín, faicín, naipcín diaper
clabhaitín salach soiled diaper
clái fence, stonewall
clais forrow, drain
cláirseach harp
clamhsán grumbling, complaining
clampar commotion, quarrel
mar bharr ar an gclampar to make matters worse
clann children, family
claochluithe mutations
clár klawr programme (on radio or tv)
clár agenda (for meeting)
clár board, table
cláir programmes
An Clár Clare (placename)
clár tellifíse TV program
clár dubh balckboard
cleacht (cleachtadh) be accustomed to,practice
cleas trick
cleasaí trickster
clí left
ar clé to the left
cliabh pannier, basket
cliathánach sideways
cliste clever
clistíocht cleverness
cliú fame, renown
cloch a stone
clog clock/bell
a chlog o'clock
uair an chlog an hour
Clog Aláraim Alarm Clock
cloigeann head
clois (cloisreáil) hear
cloisim I hear
cloiseann tú you hear (singular)
cloiseann sibh you hear (plural)
an gcloiseann tú do your hear
gur cloiseadh was heard
clós yard
clóscríobhaí typist
cluais ear
clusánach fathead
clúdach cover
cluife klih-heh game
cluichí games
cluthar cosy, comfortable
cnag ball ((hard) ball)
cnáimh bone
cnaipe button
cnaipí buttons
cnaipí le brú buttons to press
cneasta honest
cnoc cnuck hill
cócaireacht cooking
codail (codladh) sleep
a chodladh asleep, to sleep
codladh sámh a sound sleep
codladh go sámh to sleep soundly
codlaim I sleep
cófra cupboard
cogadh cug-uh war
priosúinigh cogaigh Prisioners of war
cogadh aicmeach class war
cogadh dearg bloody war
cogar whisper
cogar! hey, tell me, say
cogarnaíl whispering
cognaím I chew
coicís fortnight
coileach cock
coilíneachas colonisation
coill qwill wood, forest
coimhlint conflict (=`competition')
coimhlinte race, competition
coimpléacs complex
coimpléacs lárnach central complex
coinín cun-yeen rabbit
coinne appointment
coinneal candle
coinneál (coinnigh) keep, hold
coinne expectation
im choinibh towards me
coinníoll condition
Coinscríobh Conscription;
cóir right, just, fair, generous
coirce oats
cóirigh (cóiriú) arrange, make a bed
coirnéal corner
cois beside
cois na farraige (tóat) the seaside
lem chois along with me
cois Feoire by the banks of the river Feoir
cois foot, leg, shaft
coiscíní contraceptives (condoms)
coisin (coisint) cost, defend
coiste (coitianta) committee
colainn body
coláiste college
Coláiste na Tríonóide Trinity College
col ceathar first cousin
colscaradh divorce
comáin proceed
do chomaín sé leis he went along, he proceeded
comhaimseartha contemporary (=`up to date'in above text)
comhair count
os comhair in front of
a thabhairt os comhair to bring before
os comhair na Dála before the Dáil (parliament of Éire)
comhaireamh counting
comhairle advice
cur comhaiarle ar advising
seirbhís chomhairleach advisory service
comhairleachan (comhairligh) asvise
comhairleoir(í) advisor(s)
comhalta fellow, member (also 'foster-brother,-sister')
comhaontas alliance
chómhaontú síochana. peace agreement
an chomhalartaith seo this mutual exchange
comhar co-operation
comharchumann co-operative society
Cómhargadh Common Market
comharsa neighbor
comhdháil conference
Comhdhomhairle Versailles Conference of Versailles
Comhdháil Vín the Conference, Congress, of Vienna
comhghuailleacht alliance
comhghuaillíocht leathanbhunaithe broad alliance.
comhghuaillithe allies
comhlacht business (company)
comhlachtaí rialtais government bodies
Comhlathas Sóivéadach Soviet Union
comhlódar company, household, family
an Comhphobal Eorpach the European Community
comhoibriú coopperation
comhrá conversation
comhrialtas coalition government
comhthéacs context
i gcomhthéacs X in the context of X
comhthuiscint idir an understanding between
comhuaineach simultaneous
comórtas competition, comparison
i gcomórtas le (mar) in comparison with
comóratas áitiúil a local competition
comórtais áitiúla local competitions
compóirt comfort, ease
ar mo chompóirt at my ease
compóirteach comfortable
comrádaí comrade, pal
cónaí (cónaigh) reside, dwell
i gcónaí always
i mo ... chónaí residing, standing idle
conas How
Conas a déarfá...? kunas ah der-faw How do you say...?
Conas tá tú? konnas tah tuh How are you?
congarach near adjacent
conra coffin
conradh (a) contract
conarthaí contracts (plural)
Conradh Neodrachta na hÉireann, Irish Neutrality League
Conradh Vársá, Warsaw Treaty
an Conradh Ceilteach the Celtic League
conraitheoir contractor
conraitheoir tógála a building contractor (a builder)
conspóide controversy
contae cun-day county
Contae an Chláir County Clare
Contae átha Cliath County Dublin
Contae Mhaigh Eo County Mayo
Contae an Chorcaí Co.Cork
Contae Dhún na nGall County Donegal
Contae Thír Chonaill County Donegal (both Irish names equally valid)
contráilte wrong
contúirt danger
contúirteach dangerous
cor stir, movement, twist, situation
ar chor ar bith at all
córas (a, the) system
an CAE (an Córas Airgeadaíochta Eorpach) the European Monetary System
córas riaracháin system of administration
an corás Cumannach the Communist system
Córas Iompair Cló/OD Font/DA Mover
corc cork, plug
Corcaigh, Chorcaigh Cork
iarthar Chorcaí West Cork
Corcáioch person from Cork
corn phíopa curn fee-pah hornpipe
coróin crown 5 shillings
corp body, corpse
corr occasional, odd
corraí (corraigh) stir, move
corrfhocal Béarla an odd (here and there) word of English
corrthoghchán by election
cos foot/leg
cosa plural
cos-nochtaithe barefoot
Cosán koo-sawn a path
cosc prohibition
an cosc the ban
Cosc ar pháircceáil koosk ahr fark-all No parking
cosc a chur ar smaointe to suppress thoughts
cosmaidí cosmetics
cosmhuintir ordinary people (neg.)
cosnaíonn it costs
cósta coast
cósta thiar west coast
cósta thoir east coast
costas cost
costas a ghlanadh to clear the cost
costa(i)s tógála building cost(s)
costasach expensive
cosúil like, alike
cosúlacht appearance, resemblance
cóta coh-tah coat
cóta mór coh-tah more overcoat
ár gcótaí orr go-thee Our coats.
cothaigh cultivate
cothrom level, equal
ag cothú feeding
tá sí ag cothú an naíonáin she is feeding the child
crá (cráigh) torment, annoy
craic fun, a laugh, a chat
craiceann skin
craiceann caorach sheepskin
cráin sow
craith (craitheadh) shake, upset
craitheadh láimh le shaking hands with
crann tree
crainn trees
na gcrann of the trees
crannchur lottery
craobh crave (a) branch (of a tree; of an association)
craobhacha branches
craobh na Breataine the British branch
craobh na hÉireann the Irish branch
craobh na hAlban the Scottish branch
craobh na Breataine Bige the Welsh branch
craobh Mhanann the Manx branch
craoladh creel-ah broadcast
craoltóir (a) broadcaster
craorach blood-red
cré clay
cré na cille the clay of the churchyard
creath (creathadh) shake, tremble
créatúr poor thing, poor fellow
crediúint credit
creid believe
creideann X X believe(s)
creidim I believe
creideamh faith, religion
críoch finish, end
i gcrích to completion
críocha tuaisceartacha northern lands
críochnaigh (críochnú) finish
críonna old
cró byre, outhouse
croch (crochadh) hang, go up, lift
crochaim I hang
cróchbhuí saffron yellow
cródhearg blood-red
crochta set of sails, aloft
croí heart
a chroí ! [dear] heart! (often said when `making up')
crois belt
crom (cromadh) stoop, bend (a limb)
crón dark yellow
crónbhuí dark yellow, coppery
cróndearg dark red
crua hard, difficult
cruach a rock, stack of turf
cruaidh hard
cruálacht cruelty
cruálacht d'ainmhithe cruelty to animals
crúb a hoof
Crubin pig trotter
crúim I milk
cruinneál gathering, collection
cruinnigh gather,collect
cruinniú meeting
cruinniú mullaigh summit meeting
cruithneacht wheat
cruógach busy
crúsca crew-scah pitcher
cruthaitheach creative
cscanradh fear, fright
coo hound
cuach cockoo
cuairt (a) visit
ar cuairt visiting
cuairt ar Leningrad a visit to Leningrad
an dara cuairt aige his second visit
cuan coo-un bay, harbor, inlet
an cuan the bay
cuan mara sea urchin
cuartú (cuartaigh) search
cuas (a) cove, creek, inlet
Cúba Cuba
Cubhaigh Cuban
Cúchulainn Irish Hero
cuí suitable
cuid sharéportion
cuid mhór a lot
mo chuid airgid my (share of) money
cuid de part of
mar chuid de as part of
dá gcuid féin of their own
cuidigh (cuidiú) help
cúig five
a cúig a koo-ig (number) five
cúig déag koo-ig-jayg fifteen
cúigear five people
cúigiú fifth
cúige coo-ig-eh province
cúig lá five days
Cúil an Tí back of the house
cuileog fly
Cuilin point
cuimhne memory, remembrance
is cuimhim liom I remember
cuimhin memory, remembrance
cuimhnigh (cuimhniú) recollect, think
cuimhniú air féin conidering one's position
go cuimisitheach comprehensively
cúinne (internal) corner, nook
cuíosach fairly, moderate
cuir put, sow, bury
ag cur putting - raining
cuirim I put
cuireadh invitation
cuirfidh sé it (he) will put
go gcuirfidh sé that it will put
cuirfear x x will be put
cuirfear béim ar emphasis will be placed on
cuirfear x ar y x will be placed on y
cúirt court
cúirt scuaise squash court
cuirtín(í) curtin(s)
cuis(anna) reason(s), cause, case
cúis bhuartha cause for concern
déanann sé cuis it is sufficient
cuisliméara customer
cúl back
ar chúla behind
culaith a suit (of clothes)
culaith éadaigh cull-ee ay-dee suit
Cúlráideoir Backgrounder
cultúr culture
ar chultúr on culture
cum (cumadh) compose, make up
cuma appearance
as cuma out of shape
is cuma it doesn't matter
is cuma liom I don't care
cumann society, association
Cumannach Communist
Cumannaigh Communists
cumasach superb, extremely capable
cumha loneliness, homesickness
cúnamh help
le cúnamh Dé with God's help
cúng narrow
cuntas account
cuntasoir accountant
cúntóir assistant
cúntóir leabharlainne library assistant
cupán cup-awn cup
cupla a couple, twins, a few
cupla ceann nó trí two or three
cur I put
cur síos citeal putting on a kettle
cur i bhfeidhm put into opperation, make work
cur chun cinn advancement
cur as seilbh eviction
cur as do upsetting
cur síos description
cúr foam, froth, skum
curach curragh, coracle
cúram responsibility, care, task
cúramach careful
cúrsa course
cúrsaí matters, concerns
cúrsaí reatha current affairs
cúrsaí oiliúna training courses
Custaim cust-ahm Customs
na Custaim the Customs (as in border)
cúthal shy
Information on Dictionary
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z