IGGL1
Information on Dictionary
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
ba past tense of is
ba chóir dóibh they should (ought to)
ba cheart dóibh they should (ought to)
babhal bowl
Babog baby
bac (bacadh) bother, prevent
bacach lame
bacaíl lameness
bacaim: ná bac é don't heed him
ná bac leis have nothing to do with him
bád (báid) bawd boat
an bád the boat
na báid the boats
na báid seo these boats (adding 'seo' turns 'the' into 'these')
bádoír boatman
bádóireacht boating
baghcat boycott
bagún bog-oon bacon
ag bagairt ar X threatening X
Bagáiste bog-aw-sthe Baggage
báigh drown
bail prosperity, blessing
bail ó Dhia ar a blessing from God on
baile boll-yah home, village
as an mbaile from home
sa baile at home
chun an bhaile homewards
baile mór town
Baile átha Cliath Dublin
baile fearainn townland
baileach exactly, quite
bailigh (bailiú) collect
bailím I gather, collect
bailiú leis clearing off
báille bailiff
bain take (with effort), extract, reap
bain triail as try it, give it a try
baineacht whiteness
bainim I cut ( turf)
bainim as I get from
bainim de I take away from
bainis wedding feast
bainisteoir manager
Bainisteoir Pearsanra Personnel Manager
bainne milk
bainne te warm milk
bainríon (-acha) queen
baint taking, extracting, reaping
taitneamh a bhaint as to enjoy
baint as teasing
baint de taking off
baint amach reaching, achieving
baintear leas as X X is (are) used
a bhain amach reach
bainte amach reached
tá baint agam le I am connected with
baintreach widow
bairille barrel
báisín basin
báisteach (báistí) rain raining
Baisteach (a) Baptist
Baistigh Baptists
baladh smell
ball: ar ball in a while, a while ago
ball member, piece (of furniture or clothing), instument, place
balla wall
ballach, rock bream
ballraíocht membership
Bán bawn White
bán untilled land
banaltra nurse
banana banana
banbh piglet
banc bonk bank
bándearg pink
bánghlas pale green
bánghorm pale blue; livid
banríon bon-reen queen
bánrua light red, sandy
bansagairt women priests
baol danger
baoth silly, foolish
barr top, summit
de hbarr on account of
thar barr outstandingly good
barr- outstanding
barraíocht too much
barrúil gay, funny,droll
barúil drole, amusing, comical
barúil notion, opinion
barúlacht drollery
bás death
fáil bháis dying
chun báis to death
fuair sé bás he died
Bascach Basque
an Bhascais the Basque language
básta waist
bata battah stick
beach bach bee
beag behg small, little
beag bídeach tiny, little
beagán a small amount
fíor-bheagán very little
beagnach almost
beainc bank (money)
béal mouth, brim, opening
Béal Feiriste Belfast
bealach way, tv channel
bealaí ways
bealaí a aimsiú to find ways
chun bealaigh away
an bealach seo this way
an bealach sin that way
béaloideas folklore
Bealtaine, Bhealtaine May
Bean ban a woman, wife
bean an tí hostess
bhean tí housewife
bean sí ban shee fairy woman
bean phósta (a) married woman
bean rialta nun
beannacht greeting, blessing
beannú (beannaigh) bless, salute, greet
Beannachtaí an tséasúir! Season's greetings!
beár bar
Béarla, Bhéarla bare-lah English(lit."dialect")
Béarla na Sacsan the speech of the English, English
bearr shave, cut hair
bearraim I clip, shave
beart barth parcel
beart move (in a game), shift, device, manoevre, act
beatha life, livelihood, food
go mbeathófaí go fórsúil X that X would be force-fed
beidh will be
beidh aiféala ort you will regret
beidh brón ort you will be sorry
beidh ar x x will have to
béilí a meal
beilt belt
béim faoi leith special emphasis
beir give birth to, lay eggs
beir ar seize, catch, hold
beirim I take, bear
beirim ar I take hold of
beireann X an chraobh X wins hands down
beirím I boil
Beirlín Berlin
beirt two persons
beithfoch beast
beo alive, lively, quick
beoghearradh vivisection
beoghearradh 50,000 50,000 were vivisected
beoir byore beer
beos aliveness, quickness
b'fhéidir perhaps, maybe
bhagair threaten
bheith to be
bheirim I give, bring
go bhfaigheadh X bás until X die(s)
go bhfuil súil ag x x intends
bhí was, were (past of tá)
Bhí mé I was
Bhíomar we were
Bhí sé he was
Bhí sí she was
Bhí siad they were
Bhí sibh you were
Bhí tú you were
bhoil (pause word)
Bhur voor Your
Bhur lámha voor lauva Your hands.
Bhur n-aidhmeanna voor nime-unuh Your aims.
be
Pres. Tense
beidh Furure. Tense
a bheith to be
bia food
bille Bill (before the Senate, not a man's name!)
billeoig leaf
binn gablewall
binn sweet (music), melodious
binneadas melodiousness
binse bench
bíodh vótaí ag Y let Y have votes, permission to vote
bíogann sí she stirs (here 'she arouses' !)
bíonn pres. hab. of tá
bior point, pointed stick
bith obsolete noun meaning "world"
bith: ar bith any, at all ( on earth)
rud ar bith anything, nothing
blaincéad blanket
blais (blaiseadh) taste
blaosc eggshell, skull
Blarag a sort of cow (lowland breed, not bo ruadh)
blas taste, good accent; anything
blasta tasty, sharp (knife)
bláth blaw flower, bloom, blossom
bláthanna flowers
bláthach blaw-huckh buttermilk
bliain year
an bhliain the year
blianta years
na blianta the years
i mbliana this year
dhá bhliain two years
in aghaidh na bliana per annum
blús bloos blouse
bo cow
ba (beithígh) cows
bobáil (fishing with a bundle of worms (in Connemara))
bobailín 'ball, tuft, tassel, pompom, small knob as on a child's cap'
bobailíneach 'tufted, tasselled'
bob péiste (worms tied up and used for fishing bait in Connemara)
bocht poor, soft
bodach boor, lout, thug (feminists use this for `m.c.p.')
a bhodaigh ! (you) boor!
bodhar deaf, hollow (sound)
bodhrán bowr-awn traditional drum
bog soft, tender, mild and damp
bog (bogadh) soften, move about
ar bogadh steeping
boilsciú inflation
rátaí boilscithe inflation rates
boinn sole
bois palm of hand
bualadh bos clapping
boladh smell
bolg belly
déanamh bolg-le-gréin sunbathing
bomaite minute
bónea bone-ah collar
bonn a coin
bord board table
bosca busskeh box
bosca ceoil buska kyole melodeon
Bostún Boston
bóthar bow-hor a road
ar thaobh an bhóthair on the side of the road
botún mistake, error
brabach profit
bhrabúis profit
brách: go brách forever
bradach theiving, sly, dishonest
bradán brod-awn salmon
bráillín sheet (bed)
braiteoireacht hesitating
braith depend
brath expectation
ag brath ar depending on
branar fallow land
braon a drop
Brasaíl, Bhrasaíl Brazil
brat broth flag
bratach flag, banner
bratach a iompar to carry a banner
(go) breá guh braw fine
breac brack trout, fish
bréag lie, untruth
bréan (braon?) bored, fed up
bréan rotten smelling
an Bhreatain Britain
na Breataine of Britain
Breathain Beag Wales (little Britain)
na Breataine Bige of Wales
Breathnach Welsh
breathnaigh look
breathnú looking
breathnú uaidh looking (idly) into distance
bréidín é bray-jeen ay tweed
breith I bear, birth
breithiúnas judgement, opinion
breoite sick
brí force, vigor
cén bhrí ach what would it matter except
bríc brick
bricfásta brick-fasta breakfast
Bríd Brigid
Brídín little Brigid (dim. Biddy, Bridie, etc.)
bris break, sack
brisim I break
briseadh brish-uh change
briste broken
bríste trousers
brionglóidí dreaming
bróig shoe
bróga shoes
broinn breast, womb
brón sorrow, grief
mo bhrón alas
brónach sad sorrowful
brostaigh hurry
brothallach warm
brú (brúigh) press, bruise, crush, mash
faoi bhrú under pressure
ag brú fa choinne pressing for
bruach river bank
brúchtaíl burping, belching
bruith boil, coook
Bruscar brew-scar Litter
bua boo-ah victory,talent, virtue
bua na filíochta the gift of poesy, of composing poetry
bua an cheoil musical talent
Buachaill boo-kill a boy
buaile paddock, milking place
buail (bualadh) strike, hit, beat, comégo briskly
buailim I strike
buainim I reap
buamala bombing
buan lasting, durable
buartha worried, troubled
buatais boot
buataisí boots
Buí bwee Yellow, orange
buicéad bucket
buidéal bottle
buile fit of anger
builín loaf
builín aráin loaf of bread
buille blow, strike
buíoch grateful
buíochas thanks, gratitude
buíochas le Dia thanks be to God
buíon class, band (of people)
búistéir butcher
bullán bullock
bun bottom, foundation, basis
bhun lenited ("aspirated") form of bun, after a preposition
ar bun afoot, going on
cur ar bun setting up, founding
i mbun in charge of, running, attending to
bun ábhar basic subject, raw material
bunúsach basic, fundamental
go bunúsach basically, fundamentally
athraithe go bunúsach fundamentally changed
buneolas basic information
bunscoil primary school
Burma Burma
bus bus bus
Information on Dictionary
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z