IGGL1
Information on Dictionary
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
A ah his, her, their
abair say
abairt -í sentence
abha (abhainn) oww-ah river
abhaile homewards
ábhalmhór enormous
ábhar subject, material
ábhar conspóide cause of controversy
abhus reason, cause, material
ábhar buartha cause for concer n
thall is abhus here and there
abhus here, in this place
ach but
ach oiread either
ach amháin except
achainní request,petition
achar distance, period of time
gan mórán achair before long
achar gearr a short time
achrann (a) fight, dispute, conflict
achrann míleata military dispute (euphemism for act of war)
achrainn idirnásiúnta international disputes
acht act (law enacted)
a achtaíodh which was enacted
acmhainní resources
Acu at them
acra acre
adeir according to
ádh luck
ádh mór good luck/good-bye
adhmad wood
admháil I admit
níor admhaigh siad they didn't admit
aduaidh north, from the north
aer air
Aerfort ayr-fort Airport
aéróg air-owg aerial
aer phost ayr fust airmail
áfach however
ag prefix for english -ing
tá A ag Z Z have (has) A
ag egg at, to
Agaibh at you
Againn at us
agallamh interview
ina agallamh le ANOIS in his interview with ANOIS (an Irish newspaper)
agam "at-me"; with forms of tá, "I have, had" etc.
Agat at you
aghaidh face,front
ar aghaidh in front of, facing
in aghaidh against
le haghaidh for (the purpose of)
agóid protest
agus aw-gus and
aibí ripe, smart
aibíocht ripeness, smartness
Aibreán, Aibreáin April
aice: in aice near, beside
Aici at her
aicmeach class
cogadh aicmeach class war
aidhm(eanna) aim(s), objective(s)
aidhm fhadtéarmach long-term aim
aiféal regret
Aifreann af-rinn mass
Aige at him
a bhéas aige that he will have
aighneas dispute
aigne mind
áil: is áil liom I wish
aill cliff, big rock
áille morémost beautiful
aimhleas mischief, disadvantage, doubt, suspicion
aimsir am-shir weather, time
aingeal angel
gan ainéisteiseach without anaesthetic
ainm ann-um name
ainm na hÉireann the name of Ireland
ainmneacha names
ainmneacha na ndaoine the names of the people
ainmhí (an) animal
ainmhithe animals
ainmnithe named, appointed
ainneoin in spite of, dispite
áintín aunt
air on it, on him
aird heed, notice
airde height, tallness
in airde up, high (as in 'five ft high')
aire ahra Caution, Danger, care
aireamh I count, reckon
áireamhán Calculator
airgead ah-rah-gid money
breis airgid more money, additional finance
an t-airgead seo this money
airgeadáioch fiscal
airigh (aireachtáil) feel, hear
airím hear
áirithe special, certain, particular
go háirithe particularly, especially
ais: le hais beside, compared with
lena ais beside him
ar ais back
ag iompú ar ais turning back
ar ais go héirinn back to Ireland
áis convenience, benefit
aisce free, gratis
Aisiontacht Agency
aisteach peculiar, strange, queer
aisteoir (í) actor
aistrigh translate
aistritheoir(í) translator(s)
aistriú translating, translation
aistriúchán (a) translation
X a aistriú to translate X
áit aw-teh place
in áit in place of, instead of
aitheantas recognition
aithne acquaintance, knowing (of person)
cur in aithne do introduce
aithne commandment
aithnigh (aithneachtáil) recognize
aithním I recognize
go n-aithníonn X that X recognises
aithrist imitation, mimicry
aithritheoir(i) resident(s)
áitiúl local (singular adj.)
áitiúla local (plural adj.)
ál clutch, litter
álainn: go h-álainn guh hawl-inn beautiful
Aláraim Alarm
Alba (Albain) Scotland
allas sweat
cur allais sweating
alt article in magazine, in newspaper
altóir (acha) altar(s)
am om time
amanna sometimes
cén t-am é what time is it
in am in time
amach aw-mack Out/Exit, out(wards)
amach anseo in the future, in a while
as seo amach from this time on, this day forward
ligithe amach released, let out
amacn is 'a extremely
amadán fool
a amadáin you fool
amáireach tomorrow
amanathar the day after tomorrow
ambassadóir(í) ambassador(s)
amháin only, one, exclusively
ach amaháin except
ní hamháin not only
amharc sight
amharclann ow-arc-lunn theatre
amhdaigh (amhdachtáil) admit, thus, so, how
gur amhlaidh apparently
amhrán (áin) song(s)
amhránaí (aithe) ow-ran-ee singer
amhránaíocht singing
Amhrán na bhFiann ow-rawn na veen the Soldiers' Song
amhras doubt, suspicion
níl aon amhras there is no doubt
amhrasach doubtful
amplúch greedy
amú astray, wasted
amuigh outside, out, without
an the(singular)
an per/each
punt an duine a pound per person
an (with verbs)question
an- intensive prefix - very, excellent
anachain misfortune
anall hither, from over there, from beyond
anam soul
andúil craving, inordinate desire
aneas south, from the south
aniar from the west, from behind
aniar sa leaba up in the bed
aníos up from below
anlann sauce
ann "in it", there, in existence
in ann able (can)
annamh rare
annraith on-ree soup
annamh seldom
anocht tonight
anóir from the east
anois now
anois beag just now
anonn over, across
anraith soup
anró hardship
ansan there, then
anseo here
ansin theréthen
ansiúd there (implying distance)
anuas down from above
le seachtain etc. anuas for the last week etc.
anuraidh last year
aoibhinn pleasant
an Aoine Friday
aoirde height
aois (eanna) age, century
aois scortha quitting age
aon onéany
a haon a hayn (number)one
gach aon each of, every
aonach fair
aonar solitude, singleness
duine aonair a solitary person
aontacht pholatíochta political union
aontacht pholatiúil political union
aontacht úr new union (political)
aontas agreement (unity)
Aontas Sóivéadach Soviet Union
Aontas na Sóivéide the Soviet Union
aontú (aontaigh) to agree
aontú eatarthu féin to agree amongst themselves
aontú faoi(n) agree about (the)
aontú na Gearmáine the unification of Germany
a h-aon déag a hane-jayg eleven
aos age
aosta old
ár orr Our
ár dtithe orr di-heh Our houses.
ár n-ainmneacha "nanim-nocha Our names.
ar err on,upon
ar an ábhar sin for that reason, because of that
ar an só in comfort
ar chuma éigin somehow
ar dtús in the beginning, at first
ar, arsa said
ar seisean he said, said he
ara interjection (expressing offhadedness, dismissal)
árachas insurance
Araib Shadach Saudi Arabia
Araibis Arabic
árainn Aran
arán uur-awn bread
arán donn urr-awn done brown bread
arán prátaí urr-awn praw-tee potato bread
arán tósta toast
árannach Aran islander
árasán flat, apartment
árasáin apartments
árasáin stáit state-owned apartments
arbhar corn
ard high, tall
Ardán ord-awn Platform, high ground
Ard-Oifig an Phoist awrd iffig in fwisht General Post Office
ardú (ardaigh) raise, rise, grow, higher, increase
a n-ardú being raised(plural)
aréir last night
ar fad all
ariamh ever, never
aríst again
argóint(í) argument(s), disagreement(s)
arm orm army, weapon
ársa ancient
arú (before after)
arú amáireach the day after tomorrow
arú anuraidh the year before last
arú inné the day before yesterday
as aws from, out of
as seo amach from this time on, this day forward
amach as out of
asal donkey
atá that is, that are
athair father
athaontú reunification
athaontú na Gearmáine the reunification of Germany
athaontú na hÉireann the reunification of Ireland
áthas joy
Athbhliain faoi mhaise! Happy New Year!
Athbhliain faoi shéan is faoi mhaise! A happy and prosperous New Year!
athbhreoslú refuelling;
athghabháil reconquest
athraím I change
athrú (athraigh) change, alteration
athruithe changes (note: no fada)
an t-athrú the change
Atlantach Atlantic
atúrnae attorney
Information on Dictionary
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z